Informatyka

Współpraca Microsoft z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego została naw­iązana w 2005 roku. Koop­er­acja obe­j­muje wielowymi­arową współpracę, ukierunk­owaną na opty­malne przy­go­towanie stu­den­tów oraz absol­wen­tów kierunku Infor­matyka do pracy z zaawan­sowanymi tech­nolo­giami i narzędzi­ami Microsoft. Firma Microsoft w ramach pro­gramu „Microsoft Acad­emy” ofer­uje m.in. nieogranic­zony dostęp do infor­ma­cji o najnowszych tech­nolo­giach opra­cowywanych przez firmę oraz możli­wość udzi­ału w między­nar­o­dowych pro­jek­tach Microsoft służą­cych pro­mowa­niu wiedzy z zakresu tech­nologii firmy (sem­i­naria, konkursy, kon­fer­encje). Ponad to firma Microsoft w ramach umowy DreamSpark Pre­mium przekazuje na potrzeby Wydzi­ału licencje eduka­cyjne na opro­gramowanie. Orga­ni­zowane są również kon­fer­encje tech­no­log­iczne IT Aca­d­e­mic Day. Wys­tąpi­enia i refer­aty obe­j­mują tem­atykę branży IT, rozwiązań tech­no­log­icznych oraz nowych trendów branży IT. W cza­sie kon­fer­encji możliwe jest sko­rzys­tanie z doświad­czenia i wiedzy pra­cown­ików Microsoft. Stu­denci kierunku Infor­matyka mogą również uczest­niczyć w prak­tykach studenckich.

Microsoft Pol­ska