Informatyka

Stu­dia inżynier­skie na kierunku Infor­matyka na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego poz­woliły mi zdobyć cenną wiedzę i doświad­cze­nie, dzięki którym pod­jąłem pracę jeszcze w trak­cie studiów. Nowoczesne lab­o­ra­to­ria, wyk­wal­i­fikowana kadra to jedne z głównych atutów studiów na WIEA. Jed­nak same zaję­cia na uczelni to nie wszys­tko. Obec­nie rynek pracy wymaga od stu­den­tów nie tylko wiedzy teo­re­ty­cznej, ale przede wszys­tkim prak­ty­cznej. Dzięki Kołu Naukowemu UZ​.NET mamy możli­wość zdoby­cia prak­tyki. Dzi­ałal­ności w tym Kole poz­woliła mi na udział w między­nar­o­dowym konkur­sie Imag­ine Cup. Jako prze­wod­niczący Koła Naukowego UZ​.NET mam także możli­wość zdoby­cia doświad­czenia jako lider zespołu i koor­dy­na­tor jego dzi­ałań. Pon­adto, dzięki współpracy Wydzi­ału z firmą Microsoft, stu­denci mają wiele możli­wości — mogą zdobyć wiedzę oraz odbyć staże, prak­tyki w siedz­i­bie w Polsce lub zagranicą.

Kamil Feliszewski Stu­dent Informatyki,

Microsoft Stu­dent Partner