Informatyka

Pro­gram spec­jal­ności Sieciowe Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o wyk­sz­tałce­niu absol­wenta posi­ada­jącego możli­wie wszech­stronną wiedzę ogólną z zakresu tech­nik tworzenia złożonych narzędzi infor­maty­cznych i admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi oraz sieci­ami mobil­nymi. Obe­j­muje pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych zgod­nie z najnowszymi tren­dami inżynierii opro­gramowa­nia. Pozwala na zapoz­nanie się ze środowiskami pro­gramowa­nia sek­wen­cyjnego i rozpros­zonego, tech­nikami grafiki kom­put­erowej, tworzenia cyfrowej ani­macji i cyfrowej obróbki obrazów wiz­yjnych. Absol­went przy­go­towany jest do pro­jek­towa­nia, instalowa­nia i admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi, jak również do tworzenia usług i admin­istrowa­nia w sieci­ach mobil­nych. Kończąc stu­dia absol­went posi­ada wiedzę potrzebną do uczest­niczenia w dużych pro­jek­tach infor­maty­cznych oraz pro­jek­towa­nia i eksploat­acji dużych sys­temów informacyjnych.

Syl­wetka absolwenta

Stanowiska Pracy

Miejsca pracy

 • Przy­go­towany jest do pro­jek­towa­nia, instalowa­nia i admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi, jak również do tworzenia usług i admin­istrowa­nia w sieci­ach mobilnych.
 • Zna tech­niki zapewnienia bez­pieczeństwa w sys­temach i sieci­ach kom­put­erowych. Posi­ada wiedzę potrzebną do uczest­niczenia w dużych pro­jek­tach infor­maty­cznych oraz pro­jek­towa­nia i eksploat­acji dużych sys­temów informacyjnych.
 • Umie biegle stosować nowoczesne narzędzia kon­struowa­nia opro­gramowa­nia, łącząc możli­wości opro­gramowa­nia i sprzętu elasty­cznie dobier­a­jąc tech­niki rozwiązy­wa­nia prob­lemów informatycznych.
 • Potrafi zapro­jek­tować i admin­istrować sieci kom­put­erowe i sieci mobilne.
 • Pro­jek­tant i admin­is­tra­tor sieci kom­put­erowych i sieci mobilnych.
 • Pro­gramista gier komputerowych.
 • Pro­jek­tant sys­temów informatycznych.
 • Pro­gramista urządzeń mobilnych.
 • Spec­jal­ista ds. bez­pieczeństwa sys­temów kom­put­erowych i sieciowych.
 • Pro­jek­tant aplikacji internetowych.
 • Przed­siębiorstwa i firmy, w których wyt­warza się i rozwija się i rozwija opro­gramowanie sys­te­mowe i aplikacyjne.
 • Przed­siębiorstwa i insty­tucje eksploatu­jące lokalne i rozległe sieci kom­put­erowe, w tym sieci mobilne.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem baz danych.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się infor­matyza­cją zarządza­nia fir­mami, infor­matyza­cją biur i urzędów administracji.
 • Firmy prowadzące doradztwo w zakre­sie pro­jek­towa­nia sys­temów informatycznych.