Informatyka

Pro­gram spec­jal­ności Prze­mysłowe Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do kreaty­wnej pracy w sferze wyt­warza­nia (firmy państ­wowe i pry­watne, elek­trownie, kopal­nie, itd.), placówkach naukowych i ośrod­kach badawczo-​rozwojowych, usłu­gach (banki, szpi­tale, poczta, trans­port itp.) oraz admin­is­tracji (biura i urzędy) i wszędzie tam, gdzie wys­tępuje konieczność pro­jek­towa­nia, uruchami­a­nia i użytkowa­nia sys­temów kom­put­erowych przez­nac­zonych do mon­i­torowa­nia i automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów tech­no­log­icznych. Absol­went tej spec­jal­ności uzyskuje niezbędne przy­go­towanie z zakresu: układów i sys­temów mikro­pro­ce­sorowych, opro­gramowa­nia aparatury mikro­pro­ce­sorowej, tech­nik cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, sys­temów kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia, pro­jek­towa­nia, budowy i obsługi sys­temów wiz­ual­iza­cji i sys­temów eksper­c­kich, sys­temów czasu rzeczy­wis­tego, przetwarza­nia w sys­temach rozpros­zonych, tech­nolo­gie internetowe.

Syl­wetka absolwenta

Stanowiska Pracy

Miejsca pracy

 • Nabywa wiedzę, umiejęt­ności i kom­pe­tencje pro­jek­towa­nia, uruchami­a­nia i użytkowa­nia sys­temów kom­put­erowych przez­nac­zonych do mon­i­torowa­nia i automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów technologicznych.
 • Umie pro­jek­tować oraz admin­istrować prze­mysłowymi sys­temami infor­maty­cznymi oraz prze­mysłowymi sieci­ami komputerowymi.
 • Potrafi budować i obsługi­wać sys­temy eksper­ckie, sys­temy wiz­ual­iza­cji pro­cesów prze­mysłowych oraz sys­temy czasu rzeczywistego.
 • Potrafi stosować układy i sys­temy mikro­pro­ce­sorowe oraz opro­gramować aparaturę mikroprocesorową.
 • Spec­jal­ista informatyk.
 • Pro­jek­tant i inte­gra­tor sieci prze­mysłowych i sieci komputerowych.
 • Pro­jek­tant i admin­is­tra­tor prze­mysłowych sys­temów informatycznych.
 • Infor­matycy, pro­gramiści lub pro­jek­tanci w przed­siębiorstwach i fir­mach, w których wyt­warza się i rozwija opro­gramowanie sys­te­mowe i aplikacyjne.
 • Przed­siębiorstwa i insty­tucje wyko­rzys­tu­ją­cych lokalne i rozległe sieci komputerowe.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się anal­izą i eksplo­racją danych.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się infor­matyza­cją zarządza­nia fir­mami lub infor­matyza­cją biur i urzędów administracji.
 • Ośrodki naukowo-​badawcze.
 • Firmy prowadzące doradztwo w zakre­sie pro­jek­towa­nia sys­temów infor­maty­cznych, nad­zoru pro­cesów inwest­y­cyjnych oraz zin­te­growanych sys­temów zarządza­nia przedsiębiorstwem.