Informatyka

Pro­gram spec­jal­ności Inżynieria Sys­temów Mikroin­for­maty­cznych opra­cow­ano pod kątem wyk­sz­tałce­nia spec­jal­isty z umiejęt­noś­ci­ami rozwiązy­wa­nia prob­lemów pro­jek­towych w dziedzinie inżynierii sys­temów mikroin­for­maty­cznych, posługu­jącego się nowoczes­nymi narzędzi­ami infor­maty­cznymi i wyko­rzys­tu­jącego nowoczesną tech­nikę kom­put­erową. W ramach spec­jal­ności uzyskuje się przy­go­towanie w zakre­sie: pod­staw infor­matyki teo­re­ty­cznej, inżynierii opro­gramowa­nia, inżynierii kom­put­erowej i elek­tron­iki; zasad pro­jek­towa­nia, budowy, zarządza­nia i pracy z nowoczes­nymi sys­temami oper­a­cyjnymi; architek­tur kom­put­erów, mikrokon­trol­erów oraz sys­temów wbu­dowanych; pro­gramowa­nia sys­temów oper­a­cyjnych; sieci kom­put­erowych; sys­temów wspo­ma­gania zarządza­nia przed­siębiorstwami i admin­is­tracją; pro­jek­towa­nia sys­temów zarządza­nia infor­ma­cją i obsługi baz danych; mod­e­lowa­nia, symu­lacji i syn­tezy sys­temów cyfrowych z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu (HDL); bez­pieczeństwa, ochrony danych elek­tron­icznych i pod­staw kryp­tologii; pro­gramowa­nia aplikacji biz­ne­sowych i mobilnych.

Syl­wetka absolwenta

Stanowiska Pracy

Miejsca pracy

 • Posi­ada umiejęt­ności i kom­pe­tencji w zakre­sie świadomego pode­j­mowa­nia i pełnienia ról w pro­jek­cie, prak­ty­cznego stosowa­nia tech­nologii IT w zada­ni­ach pro­jek­towych, stosowa­nia tech­nik i narzędzi zarządza­nia pro­jek­tem i real­iza­cji zadań zespołowych.
 • Potrafi zas­tosować tech­niki infor­maty­czne i sprzęt kom­put­erowego do wspo­ma­gania zarządza­nia przed­siębiorstwami i administracją.
 • Posi­ada umiejęt­ności pro­jek­towa­nia sys­temów zarządza­nia infor­ma­cją i obsługi baz danych zarówno biurowych, jak i korporacyjnych.
 • Posi­ada wiedzę potrzebną do mod­e­lowa­nia, symu­lacji i syn­tezy sys­temów cyfrowych z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu.
 • Elek­tronik spec­jal­izu­jący się w wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nych środ­ków informatycznych.
 • Pro­jek­tant opro­gramowa­nia i programista.
 • Pro­jek­tant i admin­is­tra­tor sieci kom­put­erowych oraz sys­temów informatycznych.
 • Tester opro­gramowa­nia.
 • Kon­struk­tor sys­temów kom­put­erowych i mikroprocesorowych.
 • Przed­siębiorstwa wyt­warza­jące opro­gramowanie systemowe.
 • Firmy z rozbu­dowanymi dzi­ałami IT.
 • Firmy wyko­rzys­tu­jące tech­nikę cyfrową i mikroprocesorową.
 • Przed­siębiorstwa i insty­tucje eksploatu­jące lokalne i rozległe sieci komputerowe.