Infor­matyka

O kierunku

Infor­matyka to nowoczesna i dynam­icznie rozwi­ja­jąca się dziedz­ina wiedzy. Wiedza infor­maty­czna sze­roko wyko­rzysty­wana jest w prze­myśle oraz niemal wszys­t­kich sfer­ach życia pub­licznego. Cią­gle rozwi­ja­jące się tech­nolo­gie infor­maty­czne stały się impulsem do roz­woju prze­mysłu oraz społeczeństwa infor­ma­cyjnego. Zapotrze­bowanie na spec­jal­istów z branży IT rośnie w szy­bkim tem­pie. Często pra­co­dawcy mają prob­lem ze znalezie­niem odpowied­nio wyk­wal­i­fikowanej kadry infor­maty­cznej. Dlat­ego, atrak­cyjnej pracy dla dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków nie zabraknie. Dziedz­ina Infor­matyka obe­j­muje między innymi: algo­ryt­mikę, struk­tury danych, pro­gramowanie struk­tu­ralne i obiek­towe, architek­tury kom­put­erów, sys­temy oper­a­cyjne, sieci kom­put­erowe, tech­nolo­gie i aplikacje mobilne, inżynierię opro­gramowa­nia, sys­temy baz danych i hur­townie danych, pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych, grafikę kom­put­erową, tech­nolo­gie Web oraz aplikacje inter­ne­towe, pro­gramowanie równoległe i rozpros­zone, bez­pieczeństwo sys­temów infor­maty­cznych oraz sieci kom­put­erowych, układy mikro­pro­ce­sorowe, prze­mysłowe sieci kom­put­erowe, testowanie sys­temów infor­maty­cznych, ele­menty sztucznej inteligencji. Głównym celem ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka jest wyk­sz­tałce­nie spec­jal­istów posi­ada­ją­cych niezbędną wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne oraz kom­pe­tencje społeczne do pod­ję­cia pracy w fir­mach branży IT, bądź wdraża­ją­cych nowoczesne rozwiąza­nia informatyczne.

Dlaczego warto stu­diować

 • Dynam­icznie rozwi­ja­jący się kierunek studiów umożli­wia­jący real­iza­cję oraz rozwi­janie włas­nych zainteresowań.
 • Duże zapotrze­bowanie na dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków ze strony przedsiębiorstw;
 • Najbardziej pop­u­larny kierunek studiów w grupie nauk technicznych.
 • Wysoko oce­niona jakość ksz­tałce­nia przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną (wyróżnienie).
 • Możli­wość poz­na­nia nowoczes­nych narzędzi, sprzętu oraz tech­nologii informatycznych.
 • Zaję­cia real­i­zowane przez kadrę posi­ada­jącą dłu­go­let­nie doświad­cze­nie zawodowe.
 • Możli­wość real­iza­cji zajęć lab­o­ra­to­ryjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz komer­cyjne opro­gramowanie firm Microsoft, IBM, CISCO.
 • Możli­wość real­i­zowa­nia włas­nych pomysłów w ramach kół studenckich.
 • Możli­wość real­iza­cji prac dyplo­mowych we współpracy z zaprzy­jaźnionymi fir­mami branży IT jak również z innymi fir­mami z regionu.
 • Możli­wość uzyska­nia cer­ty­fikatów ukończenia akademii Cisco i Microsoft.
 • Możli­wość stu­diowa­nia oraz odby­wa­nia prak­tyk stu­denc­kich na uczel­ni­ach part­ner­s­kich w ramach pro­gramu Erasmus+.

Baza dydak­ty­czna kierunku

Inżynieria sys­temów mikroin­for­maty­cznych

Pro­gram spec­jal­ności Inżynieria Sys­temów Mikroin­for­maty­cznych opra­cow­ano pod kątem wyk­sz­tałce­nia spec­jal­isty z umiejęt­noś­ci­ami rozwiązy­wa­nia prob­lemów pro­jek­towych w dziedzinie inżynierii sys­temów mikroin­for­maty­cznych, posługu­jącego się nowoczes­nymi narzędzi­ami infor­maty­cznymi i wyko­rzys­tu­jącego nowoczesną tech­nikę kom­put­erową. W ramach spec­jal­ności uzyskuje się przy­go­towanie w zakre­sie: pod­staw infor­matyki teo­re­ty­cznej, inżynierii opro­gramowa­nia, inżynierii kom­put­erowej i elek­tron­iki; zasad pro­jek­towa­nia, budowy, zarządza­nia i pracy z nowoczes­nymi sys­temami oper­a­cyjnymi; architek­tur kom­put­erów, mikrokon­trol­erów oraz sys­temów wbu­dowanych; pro­gramowa­nia sys­temów oper­a­cyjnych; sieci kom­put­erowych; sys­temów wspo­ma­gania zarządza­nia przed­siębiorstwami i admin­is­tracją; pro­jek­towa­nia sys­temów zarządza­nia infor­ma­cją i obsługi baz danych; mod­e­lowa­nia, symu­lacji i syn­tezy sys­temów cyfrowych z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu (HDL); bez­pieczeństwa, ochrony danych elek­tron­icznych i pod­staw kryp­tologii; pro­gramowa­nia aplikacji biz­ne­sowych i mobilnych.

Czy­taj więcej…

Prze­mysłowe sys­temy infor­maty­czne

Pro­gram spec­jal­ności Prze­mysłowe Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do kreaty­wnej pracy w sferze wyt­warza­nia (firmy państ­wowe i pry­watne, elek­trownie, kopal­nie, itd.), placówkach naukowych i ośrod­kach badawczo-​rozwojowych, usłu­gach (banki, szpi­tale, poczta, trans­port itp.) oraz admin­is­tracji (biura i urzędy) i wszędzie tam, gdzie wys­tępuje konieczność pro­jek­towa­nia, uruchami­a­nia i użytkowa­nia sys­temów kom­put­erowych przez­nac­zonych do mon­i­torowa­nia i automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów tech­no­log­icznych. Absol­went tej spec­jal­ności uzyskuje niezbędne przy­go­towanie z zakresu: układów i sys­temów mikro­pro­ce­sorowych, opro­gramowa­nia aparatury mikro­pro­ce­sorowej, tech­nik cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, sys­temów kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia, pro­jek­towa­nia, budowy i obsługi sys­temów wiz­ual­iza­cji i sys­temów eksper­c­kich, sys­temów czasu rzeczy­wis­tego, przetwarza­nia w sys­temach rozpros­zonych, tech­nolo­gie internetowe.

Czy­taj więcej…

Sieciowe sys­temy infor­maty­czne

Pro­gram spec­jal­ności Sieciowe Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o wyk­sz­tałce­niu absol­wenta posi­ada­jącego możli­wie wszech­stronną wiedzę ogólną z zakresu tech­nik tworzenia złożonych narzędzi infor­maty­cznych i admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi oraz sieci­ami mobil­nymi. Obe­j­muje pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych zgod­nie z najnowszymi tren­dami inżynierii opro­gramowa­nia. Pozwala na zapoz­nanie się ze środowiskami pro­gramowa­nia sek­wen­cyjnego i rozpros­zonego, tech­nikami grafiki kom­put­erowej, tworzenia cyfrowej ani­macji i cyfrowej obróbki obrazów wiz­yjnych. Absol­went przy­go­towany jest do pro­jek­towa­nia, instalowa­nia i admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi, jak również do tworzenia usług i admin­istrowa­nia w sieci­ach mobil­nych. Kończąc stu­dia absol­went posi­ada wiedzę potrzebną do uczest­niczenia w dużych pro­jek­tach infor­maty­cznych oraz pro­jek­towa­nia i eksploat­acji dużych sys­temów informacyjnych.

Czy­taj więcej…

Microsoft

Współpraca Microsoft z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego została naw­iązana w 2005 roku. Koop­er­acja obe­j­muje wielowymi­arową współpracę, ukierunk­owaną na opty­malne przy­go­towanie stu­den­tów oraz absol­wen­tów kierunku Infor­matyka do pracy z zaawan­sowanymi tech­nolo­giami i narzędzi­ami Microsoft. Firma Microsoft w ramach pro­gramu „Microsoft Acad­emy” ofer­uje m.in. nieogranic­zony dostęp do infor­ma­cji o najnowszych tech­nolo­giach opra­cowywanych przez firmę oraz możli­wość udzi­ału w między­nar­o­dowych pro­jek­tach Microsoft służą­cych pro­mowa­niu wiedzy z zakresu tech­nologii firmy (sem­i­naria, konkursy, kon­fer­encje). Ponad to firma Microsoft w ramach umowy DreamSpark Pre­mium przekazuje na potrzeby Wydzi­ału licencje eduka­cyjne na opro­gramowanie. Orga­ni­zowane są również kon­fer­encje tech­no­log­iczne IT Aca­d­e­mic Day. Wys­tąpi­enia i refer­aty obe­j­mują tem­atykę branży IT, rozwiązań tech­no­log­icznych oraz nowych trendów branży IT. W cza­sie kon­fer­encji możliwe jest sko­rzys­tanie z doświad­czenia i wiedzy pra­cown­ików Microsoft. Stu­denci kierunku Infor­matyka mogą również uczest­niczyć w prak­tykach studenckich.

Microsoft Pol­ska

Microsoft Stu­dent Part­ner

Stu­dia inżynier­skie na kierunku Infor­matyka na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego poz­woliły mi zdobyć cenną wiedzę i doświad­cze­nie, dzięki którym pod­jąłem pracę jeszcze w trak­cie studiów. Nowoczesne lab­o­ra­to­ria, wyk­wal­i­fikowana kadra to jedne z głównych atutów studiów na WIEA. Jed­nak same zaję­cia na uczelni to nie wszys­tko. Obec­nie rynek pracy wymaga od stu­den­tów nie tylko wiedzy teo­re­ty­cznej, ale przede wszys­tkim prak­ty­cznej. Dzięki Kołu Naukowemu UZ​.NET mamy możli­wość zdoby­cia prak­tyki. Dzi­ałal­ności w tym Kole poz­woliła mi na udział w między­nar­o­dowym konkur­sie Imag­ine Cup. Jako prze­wod­niczący Koła Naukowego UZ​.NET mam także możli­wość zdoby­cia doświad­czenia jako lider zespołu i koor­dy­na­tor jego dzi­ałań. Pon­adto, dzięki współpracy Wydzi­ału z firmą Microsoft, stu­denci mają wiele możli­wości — mogą zdobyć wiedzę oraz odbyć staże, prak­tyki w siedz­i­bie w Polsce lub zagranicą.

Kamil Feliszewski Stu­dent Informatyki,

Microsoft Stu­dent Partner