Elektrotechnika

Spec­jal­ność stanow­iąca połącze­nie wyżej opisanych spec­jal­ności, na której stu­den­tom zostanie przekazana teo­re­ty­czna i prak­ty­czna wiedza z zakresu: posługi­wa­nia się nowoczesną aparaturą pomi­arową, sys­temami pomi­arowymi i pomiarowo-​sterującymi, pro­jek­towa­nia i kon­struowa­nia rozpros­zonych sys­temów pomiarowo-​sterujących wyko­rzysty­wanych do automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów tech­no­log­icznych, kon­fig­urowa­nia i użytkowa­nia sieci sen­sorowych, pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów, pro­ce­sorów syg­nałowych oraz sterown­ików log­icznych PLC i sterown­ików automatyki PAC, pro­jek­towa­nia układów/​urządzeń elek­trycznych i ener­goelek­tron­icznych, metod wyt­warza­nia energii elek­trycznej, pro­jek­towa­nia i eksploat­acji układów elek­tron­icznych i ener­goelek­tron­icznych, zas­tosowa­nia pro­gramów CAD w pro­ce­sie pro­jek­towa­nia sys­temów i urządzeń elektrycznych.