Elektrotechnika

W trak­cie studiów na tej spec­jal­ności absol­wen­tom zostanie przekazana prak­ty­czna wiedza z zakresu: pro­jek­towa­nia układów/​urządzeń elek­trycznych i ener­goelek­tron­icznych, metod wyt­warza­nia energii elek­trycznej, zarządza­nia proce­sami przesyłu i użytkowa­nia energii elek­trycznej (w tym nieza­wod­ności i jakości dostaw energii), pro­jek­towa­nia i eksploat­acji układów elek­tron­icznych i ener­goelek­tron­icznych, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej, zas­tosowa­nia pro­gramów CAD w pro­ce­sie pro­jek­towa­nia sys­temów i urządzeń elek­trycznych oraz pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów, pro­ce­sorów syg­nałowych oraz sterown­ików log­icznych PLC.

Syl­wetka absolwenta

  • Zna topolo­gie i metody sterowa­nia przek­sz­tałt­ników ener­goelek­tron­icznych oraz urządzeń popraw­ia­ją­cych jakość zasilania;
  • Zna metody pro­jek­towa­nia i eksploat­ację układów napędowych;
  • Zna zasady pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów i pro­ce­sorów sygnałowych;
  • Zna warunki bez­piecznego użytkowa­nia energii elektrycznej.