Elektrotechnika

Na tej spec­jal­ności stu­den­tom zostanie przekazana teo­re­ty­czna i prak­ty­czna wiedza z zakresu: posługi­wa­nia się nowoczesną aparaturą pomi­arową, sys­temami pomi­arowymi i pomi­arowo – steru­ją­cymi, pro­jek­towa­nia i opro­gramowa­nia elek­tron­icznej aparatury pomi­arowej, pro­jek­towa­nia i kon­struowa­nia rozpros­zonych sys­temów pomiarowo-​sterujących wyko­rzysty­wanych do automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów tech­no­log­icznych, kon­fig­urowa­nia i użytkowa­nia sieci sen­sorowych, kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD), pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów, pro­ce­sorów syg­nałowych oraz sterown­ików log­icznych PLC i sterown­ików automatyki PAC.

Syl­wetka absolwenta

  • Zna metody tworzenia opro­gramowa­nia i uruchami­a­nia urządzeń mikroprocesorowych;
  • Potrafi posługi­wać się nowoczesną aparaturą pomi­arową i wyko­rzysty­wać pod­sta­wowe tech­niki pomiarowe;
  • Zna nowoczesne narzędzia pro­gramowe do kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD);
  • Potrafi kon­fig­urować i eksploa­tować sieci sensorowe;
  • Zna zasady użytkowa­nia i opro­gramowa­nia lab­o­ra­to­ryjnych i prze­mysłowych kom­put­erowych sys­temów pomi­arowych i pomiarowo-​sterujących;
  • Zna zasady pro­gramowa­nia sterown­ików PLC (pro­gramowalny sterownik log­iczny) oraz sterown­ików typu PAC (pro­gramowalny sterownik automatyki).