Elektrotechnika

  • Elek­tryk;
  • Pro­jek­tant sys­temów pomiarowo-​sterujących;
  • Pro­jek­tant sieci elektroenergetycznych;
  • Kon­struk­tor układów pomi­arowych, urządzeń elek­trycznych, elek­tron­icznych i energoelektronicznych;
  • Spec­jal­ista ds. roz­woju i inwest­y­cji (w branży elektrycznej);
  • Dys­pozy­tor mocy;
  • Inspek­tor nad­zoru budowlanego lub kierownik budowy w spec­jal­ności insta­la­cyjnej w zakre­sie sieci, insta­lacji i urządzeń elek­trycznych i elektroenergetycznych.