Elektrotechnika

  • Ener­getyka zawodowa;
  • Przed­siębiorstwa zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem, budowaniem i eksploat­acją obiek­tów związanych z wyt­warzaniem, przek­sz­tał­caniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej;
  • Przed­siębiorstwa pro­duku­jące sprzęt i urządzenia elek­tryczne, elek­tron­iczne i energoelektroniczne;
  • Firmy zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem, kon­struowaniem, wyt­warzaniem i ser­wisem przyrządów i sys­temów pomi­arowych oraz pomiarowo-​sterujących.