Elek­tron­ika i Telekomunikacja

Pro­gram spec­jal­ności Elek­tron­ika Prze­mysłowa opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów posi­ada­ją­cych wiedzę ogólną, kierunk­ową oraz spec­jal­noś­ciową obe­j­mu­jącą zagad­nienia doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii i ich zas­tosowa­nia w układach zasi­la­nia urządzeń teleko­mu­nika­cyjnych, automatyki prze­mysłowej i budynkowej (BMS, HAN) oraz pro­gramowa­nia sterown­ików PLC, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (EMC) urządzeń elek­tron­icznych, kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD) oraz narzędzi infor­maty­cznych stosowanych w elek­tron­ice prze­mysłowej. Po ukończe­niu studiów absol­went: może pra­cować przy eksploat­acji urządzeń elek­trycznych i elek­tron­icznych, zna zasady budowy układów zasi­la­nia w teleko­mu­nikacji oraz fil­trów zakłóceń elek­tro­mag­ne­ty­cznych, a także racjon­alne warunki ich stosowa­nia, zna pod­stawy pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów i pro­ce­sorów syg­nałowych oraz pod­stawy metod cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, zna zasady budowy układów cyfrowej telewizji, elek­troakustyki oraz elek­tron­icznej aparatury medy­cznej, zna warunki bez­piecznego użytkowa­nia energii elek­trycznej oraz posi­ada wiedzę eko­nom­iczną doty­czącą racjon­al­nej gospo­darki energią elektryczną.