Elek­tron­ika i Telekomunikacja

Pro­gram spec­jal­ności Tele­in­for­matyka opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pracy u oper­a­torów sieci tele­in­for­maty­cznych, a także w różnego rodzaju fir­mach przy eksploat­acji nowoczes­nych urządzeń i sys­temów zarówno elek­tron­icznych jak i tele­in­for­maty­cznych. Spec­jal­ność Tele­in­for­matyka przy­go­towuje do pracy na stanowiskach wyma­ga­ją­cych umiejęt­ności stosowa­nia tech­niki mikro­pro­ce­sorowej i cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów, a w szczegól­ności pro­ce­sorów syg­nałowych i elek­tron­icznych układów scalonych do real­iza­cji poszczegól­nych bloków sys­temów tele­in­for­maty­cznych, pro­jek­towa­nia i eksploat­acji sys­temów do przetwarza­nia i prze­chowywa­nia infor­ma­cji audiow­iz­ual­nych oraz narzędzi pro­gramowych tech­nik mul­ti­me­di­al­nych, stosowa­nia tech­nologii inter­ne­towych obe­j­mu­ją­cych w szczegól­ności inter­ne­towe bazy danych, sieci kom­put­erowe, usługi webowe, pro­jek­towanie i zarządzanie sieci­ami bezprze­wodowymi, pro­jek­towanie i admin­istrowanie sys­temami tele­in­for­maty­cznymi, pro­jek­towanie i admin­istrowanie sys­temami bez­pieczeństwa sieciowego oraz zarządza­nia usługami teleinformatycznymi.