Elek­tron­ika i Telekomunikacja

Pro­gram spec­jal­ności Aparatura Elek­tron­iczna opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pracy w przed­siębiorstwach, w których wys­tępuje konieczność pro­jek­towa­nia, uruchami­a­nia lub eksploat­acji nowoczes­nych urządzeń i sys­temów zarówno elek­tron­icznych, jak i tele­in­for­maty­cznych. W szczegól­ności spec­jal­ność Aparatura Elek­tron­iczna przy­go­towuje do pracy na stanowiskach wyma­ga­ją­cych umiejęt­ności: pro­jek­towa­nia, kon­struowa­nia i opro­gramowa­nia urządzeń i sys­temów elek­tron­icznych real­i­zowanych z zas­tosowaniem układów anal­o­gowych, cyfrowych i w tech­nice mieszanej, pro­jek­towa­nia i eksploat­acji sys­temów do przetwarza­nia, stosowa­nia tech­niki mikro­pro­ce­sorowej i tech­nologii inter­ne­towych w aparaturze elek­tron­icznej, posługi­wa­nia się nowoczesną aparaturą pomi­arową, posługi­wa­nia się nowoczes­nymi narzędzi­ami pro­gramowymi do kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD), pro­jek­towa­nia prze­wodowych i bezprze­wodowych sys­temów pomiarowo-​sterujących.