Elek­tron­ika i Telekomunikacja

  • Prze­mysł lub firmy o pro­filu elek­tron­icznym i tele­in­for­maty­cznym zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem, insta­lacją lub użytkowaniem urządzeń elek­tron­icznych, sys­temów pomi­arowo — steru­ją­cych i sieci teleinformatycznych.
  • Przed­siębiorstwa pro­duku­jące sprzęt dla potrzeb układów lub sys­temów automatyki i elek­tron­iki prze­mysłowej, spec­jal­isty­cznej aparatury pomi­arowo– steru­jącej a także w małych i śred­nich fir­mach ofer­u­ją­cych usługi tele­in­for­maty­czne, w tym usługi łączności prze­wodowej i bezprzewodowej.
  • Oper­a­torzy sys­temów i sieci teleinformatycznych.
  • Usłu­gowe zakłady elektroniczne.
  • Ośrodki wyko­rzys­tu­jące spec­jal­isty­czną aparaturę lub sys­temy pomi­arowo – sterujące.
  • Prowadze­nie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej w zakre­sie pro­jek­towa­nia, pro­dukcji lub eksploat­acji oraz ser­wisu sprzętu i urządzeń elek­tron­icznych oraz teleinformatycznych.