Elek­tron­ika i Telekomunikacja

  • Potrafi pro­jek­tować, użytkować i ser­wisować inteligentną aparaturę pomi­arowo — sterującą.
  • Potrafi pro­jek­tować i kon­fig­urować sys­temy pomiarowo-​sterujące.
  • Potrafi pro­jek­tować, użytkować i ser­wisować urządzenia ener­goelek­tron­iki przemysłowej.
  • Potrafi pro­jek­tować i admin­istrować sieci teleinformatyczne.
  • Potrafi korzys­tać z pro­fesjon­al­nego opro­gramowa­nia inżynierskiego.