Elek­tron­ika i Telekomunikacja

  • Stu­dia pozwalają real­i­zować zain­tere­sowa­nia oraz posz­erzyć wiedzę z różnych obszarów elek­tron­iki pro­fesjon­al­nej i użytkowej, współczes­nych układów i sys­temów tele­in­for­maty­cznych, tech­nik informacyjno-​pomiarowych oraz przetwarza­nia danych.
  • Zapew­ni­amy absol­wen­tom przy­go­towanie do prowadzenia dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki, zarówno w sferze pro­dukcji, jak też sze­roko poję­tych usług.
  • Ofer­u­jemy zdoby­cie niezbęd­nej wiedzy i umiejęt­ności w zakre­sie pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, eksploat­acji, testowa­nia i obsługi ser­wisowej układów, urządzeń oraz sys­temów elek­tron­icznych i teleinformatycznych.
  • Nabywa się umiejęt­ności wyko­rzys­ta­nia niezbęd­nych w prak­tyce inżynier­skiej kom­put­erowych narzędzi wspomagających.