Elek­tron­ika i Telekomunikacja

Stu­dia na kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja zapew­ni­ają przy­go­towanie absol­wen­tów do prowadzenia sze­roko rozu­mi­anej dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki. Absol­wenci studiów naby­wają wiedzę teo­re­ty­czną i umiejęt­ności prak­ty­czne niezbędne do pro­jek­towa­nia, wyt­warza­nia, wdraża­nia i eksploat­acji układów, urządzeń i sys­temów elek­tron­icznych oraz sys­temów, sieci i usług tele­in­for­maty­cznych. Absol­wenci potrafią pro­jek­tować, użytkować i ser­wisować urządzenia elek­tron­iki pro­fesjon­al­nej i użytkowej. Potrafią pro­jek­tować i admin­istrować sieci tele­in­for­maty­czne. Są przy­go­towani do prowadzenia dzi­ałal­ności inżynier­skiej w dziedzinie elek­tron­iki i tele­in­for­matyki, zarówno w sferze pro­dukcji, jak też sze­roko poję­tych usług.

doc. dr inż. Emil Michta