Efek­ty­wność Energetyczna

  • Innowa­cyjny kierunek studiów związany z nowoczes­nymi tech­nolo­giami ener­gety­cznymi, efek­ty­wną gospo­darką ener­gety­czną i utrzy­maniem ruchu;
  • Stu­dia o pro­filu prak­ty­cznym, zapew­ni­a­jące semes­tralną prak­tykę zawodową w przed­siębiorstwach produkcyjnych;
  • Ponad 1000 godzin zajęć prak­ty­cznych w bogato wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach spec­jal­isty­cznych real­i­zowanych przez kadrę posi­ada­jącą doświad­cze­nie praktyczne;
  • Możli­wość wyboru jed­nej z dwóch specjalności;
  • Możli­wość kon­taktu z przed­siębior­cami poprzez real­iza­cję prac dyplo­mowych inżynier­s­kich w fir­mach o pro­filu pro­duk­cyjnym i usługowym.