Biznes Elektroniczny

  • Przed­siębiorstwa Biz­nesu Elek­tron­icznego (e-​logistyka, e-​marketing, e-​handel, e-​bankowość, e-​finanse, e-​ubezpieczenia, e-​turystyka, e-​społeczności).
  • Przed­siębiorstwa informatyczne.
  • Dzi­ały analiz, planowa­nia i infor­matyki (IT) dowol­nego przedsiębiorstwa.
  • Insty­tucje admin­is­tracji państ­wowej i samorzą­dowej (e-​urząd).
  • Własna dzi­ałal­ność gospodarcza.