Biznes Elektroniczny

Augmented Reality PDF APK

Język naucza­nia: pol­ski
Tryb: stacjonarny, nies­tacjonarny
Pro­fil: prak­ty­czny
Part­nerzy kierunku: Advan­tec Sp. z o.o., ASTEC Sp. z o.o., ASTOR Sp. z o.o., IBM Pol­ska Sp. z o.o., IdeaSys­tems Sp. z o.o.,
Max­Elek­tronik S.A, Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Monster&Devices, Per­cep­tus Sp. z o.o., REC Pol­ska Sp. z o.o.