Biznes Elektroniczny

W ramach umowy zawartej w 2014 roku pomiędzy WEIT UZ oraz firmą Meta­Pack Poland Sp. z o.o. rozwi­jana jest współpraca, mająca na celu jak najlep­sze przy­go­towanie stu­den­tów Wydzi­ału, do pracy z najnowszymi tech­nolo­giami infor­maty­cznymi na wyma­ga­ją­cym rynku pracy. Szczegól­nie w obszarach związanych z zas­tosowaniem infor­matyki i biz­nesu elek­tron­icznego. Meta­Pack Ltd. jest dostawcą rozwiązań do zarządza­nia pro­ce­sem wysyłki dla wiodą­cych przed­siębior­ców hand­lowych z branży E-​Commerce i sprzedaży wielokanałowej. Meta­Pack Poland Sp. z o.o., z siedz­ibą w Zielonej Górze, odgrywa rolę ośrodka tworzenia opro­gramowa­nia dla grupy i bierze udział w tworze­niu nowych pro­duk­tów i rozwi­ja­niu już ist­nieją­cych dla całej grupy Meta­Pack. Meta­Pack Poland, jako jedna z nielicznych zielonogórs­kich firm posi­ada sta­tus Złotego Part­nera Microsoft, a zespoły pro­jek­tują opro­gramowanie z wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nologii, narzędzi i metodyk. W roku aka­demickim 20142015 współpraca real­i­zowana jest w formie Akademii – Meta­Pack IT Acad­emy. W trak­cie spotkań omaw­iane są najbardziej intere­su­jące stu­den­tów trendy w nowoczes­nym IT oraz E-​Commerce. W cza­sie wykładów i warsz­tatów możliwe jest spotkanie się z pra­cown­ikami firmy Meta­Pack oraz sko­rzys­tanie z ich branżowego doświadczenia.

Marcin Wój­ci­cki
Prezes Zarządu
Meta­Pack Poland Sp. z o.o.
Zielona Góra