Biznes Elektroniczny

Wielo­let­nia i wielo­torowa współpraca pomiędzy WEIT oraz firmą IBM Pol­ska ma na celu jak najlep­sze przy­go­towanie stu­den­tów i absol­wen­tów WEIT, do pracy z najnowszymi tech­nolo­giami infor­maty­cznymi. Od samego początku nasza Firma czyn­nie uczest­niczyła w przy­go­towa­niu założeń kierunku Biznes Elek­tron­iczny, po to aby wiedza zdoby­wana przez stu­den­tów była przy­datna na wyma­ga­ją­cym rynku pracy. „Inic­jatywa Aka­demicka IBM” stwor­zona została przez naszą Firmę, w celu wspar­cia stu­den­tów i nauczy­cieli aka­demic­kich, ofer­u­jąc dar­mowy dostęp do opro­gramowa­nia IBM, mate­ri­ałów szkole­niowych i podręczników, licencjonowanych do celów dydak­ty­cznych i naukowych. Firma IBM orga­nizuje Imprezy typu IBM Aca­d­e­mic Day, prowad­zone przez spec­jal­istów, w cza­sie których omaw­iane są najbardziej intere­su­jące stu­den­tów trendy w nowoczes­nym IT. IBM orga­nizuje również eduka­cyjne prak­tyki stu­denckie, w ramach których stu­denci zdoby­wają niezbędne doświad­cze­nie oraz mają możli­wość pracy z tech­nolo­giami IBM w środowiskach wirtu­al­nych. Stu­denci mają również możli­wość zapoz­nawa­nia się od środka z funkcjonowaniem tak dużej firmy jak IBM Polska.

Jarosław Jack­owiak
Tech­nol­ogy Man­ager
Aca­d­e­mic Ini­tia­tive Archi­tect
IBM Pol­ska Sp. z o. o.
Odd­ział w Poznaniu