Biznes Elek­tron­iczny

Stu­dia inżynier­skie

Augmented Reality PDF APK

Język naucza­nia: pol­ski
Tryb: stacjonarny, nies­tacjonarny
Pro­fil: prak­ty­czny
Part­nerzy kierunku: Advan­tec Sp. z o.o., ASTEC Sp. z o.o., ASTOR Sp. z o.o., IBM Pol­ska Sp. z o.o., IdeaSys­tems Sp. z o.o.,
Max­Elek­tronik S.A, Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Monster&Devices, Per­cep­tus Sp. z o.o., REC Pol­ska Sp. z o.o.

O kierunku

Dynam­icznie rozwi­ja­jące się tech­nolo­gie kom­put­erowe, infor­ma­cyjne oraz inter­ne­towe doprowadz­iły do rewolucji w gospo­darce nada­jąc jej nowy glob­alny wymiar określany mianem Biz­nesu Elek­tron­icznego. Pośród pod­sta­wowych gałęzi Biz­nesu Elek­tron­icznego można między innymi wymienić: anal­i­tykę biz­ne­sową, komu­nikację elek­tron­iczną, bankowość i han­del elek­tron­iczny, reklamę inter­ne­tową, usługi w chmu­rach obliczeniowych, media społecznoś­ciowe oraz E-​learning. Prowadze­nie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej przy uży­ciu sys­temów infor­maty­cznych stanowi obec­nie pod­stawę rozwi­ja­jącego się dynam­icznie społeczeństwa infor­ma­cyjnego. Jed­nocześnie wielu pra­co­daw­ców wskazuje na pogłębi­a­jący się niedobór wysoko wyk­wal­i­fikowanej kadry inżynier­skiej potrafiącej tworzyć i obsługi­wać sys­temy infor­maty­czne oraz tech­nolo­gie inter­ne­towe wspier­a­jące prowadze­nie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Celem ksz­tałce­nia na kierunku Biznes Elek­tron­iczny jest przy­go­towanie spec­jal­istów posi­ada­ją­cych wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne i kom­pe­tencje społeczne niezbędne do prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej lub uzyska­nia atrak­cyjnej pracy w obszarze wyt­warza­nia e-​produktów i świad­czenia e-​usług.

Dlaczego warto stu­diować

 • Innowa­cyjny kierunek studiów związany z nowoczes­nymi tech­nolo­giami infor­ma­cyjnymi i inter­ne­towymi z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy.
 • Stu­dia o pro­filu prak­ty­cznym, zapew­ni­a­jące semes­tralną prak­tykę zawodową w wiodą­cych w branży przed­siębiorstwach kra­jowych i kor­po­rac­jach międzynarodowych.
 • Ponad 1000 godzin zajęć prak­ty­cznych w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach spec­jal­isty­cznych real­i­zowanych przez kadrę posi­ada­jącą doświad­cze­nie praktyczne.
 • Możli­wość kon­taktu z przed­siębior­cami i real­iza­cji dyplomów inżynier­s­kich w fir­mach z regionu i nie tylko.
 • Możli­wość poz­na­nia komer­cyjnych sys­temów infor­maty­cznych stosowanych w Biz­ne­sie Elek­tron­icznym dostar­czanych przez wiodą­cych pro­du­cen­tów tj. IBM, SAP, SAS, Cisco czy Microsoft.
 • Zaję­cia z zarządza­nia i ekonomiki przed­siębiorstw ukierunk­owane na prowadze­nie star­tupów, co daje ogromne szanse na sukces włas­nej firmy.
 • Możli­wość otrzy­ma­nia nagrody na założe­nie włas­nej innowa­cyjnej firmy związanej z tech­nolo­giami ICT.

Baza dydak­ty­czna kierunku

Syl­wetka absol­wenta

 • Potrafi mod­e­lować i anal­i­zować pro­cesy biznesowe.
 • Potrafi użytkować sys­temy infor­maty­czne klasy kor­po­ra­cyjnej (ERP, CRM, SCM).
 • Zna i potrafi stosować rozwiąza­nia zapew­ni­a­jące bez­pieczeństwo w sys­temach prze­chowywa­nia danych oraz sys­temach teleinformatycznych.
 • Umie pro­jek­tować i tworzyć hur­townie danych oraz sys­temy anal­i­ty­czne (OLAP).
 • Potrafi skład­ować, przetwarzać i anal­i­zować duże zbiory danych (Big Data), w tym dane przestrzenne (GIS).
 • Potrafi prak­ty­cznie wyko­rzysty­wać metody i narzędzia inżynierii danych, w tym tech­niki anal­i­ty­cznej statystyki, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji w połącze­niu z tech­nolo­giami wiz­ual­iza­cji, opty­mal­iza­cji, baz danych, pozyski­wa­nia wiedzy i narzędzi­ami prototypowania.
 • Posi­ada umiejęt­ność wyko­rzys­ta­nia tech­nologii mobil­nych i przetwarza­nia w chmurze na potrzeby sys­temów kor­po­ra­cyjnych i E-​biznesu.
 • Potrafi wyko­rzys­tać tech­nolo­gie inter­ne­towe w dzi­ałal­ności biz­ne­sowej i marketingowej.
 • Potrafi zarządzać zespołem pro­jek­towym z wyko­rzys­taniem właś­ci­wych metod i narzędzi informatycznych.
 • Potrafi zapro­jek­tować biznes plan dla firmy innowacyjnej.

Stanowiska pracy

 • Infor­matyk biznesowy.
 • Anal­i­tyk biznesowy.
 • Spec­jal­ista /​menedżer ser­wisów internetowych.
 • Kon­sul­tant usług informatycznych.
 • Inżynier danych.
 • Inżynier busi­ness intelligence.
 • Inte­gra­tor i admin­is­tra­tor sys­temów ERP, CRM, SCM.
 • Anal­i­tyk mediów społecznościowych.
 • Admin­is­tra­tor sys­temów IT.
 • Anal­i­tyk i pro­jek­tant sys­temów IT.
 • Kierownik dzi­ału IT.
 • Tech­nolog sys­temów infor­maty­cznych i teleko­mu­nika­cyjnych (Tech­nolog ICT).
 • Pro­jek­tant i pro­gramista sys­temów biz­nesu elektronicznego.
 • Spec­jal­ista mar­ketingu elektronicznego.
 • Właś­ci­ciel innowa­cyjnej firmy IT.

Miejsca pracy

 • Przed­siębiorstwa Biz­nesu Elek­tron­icznego (e-​logistyka, e-​marketing, e-​handel, e-​bankowość, e-​finanse, e-​ubezpieczenia, e-​turystyka, e-​społeczności).
 • Przed­siębiorstwa informatyczne.
 • Dzi­ały analiz, planowa­nia i infor­matyki (IT) dowol­nego przedsiębiorstwa.
 • Insty­tucje admin­is­tracji państ­wowej i samorzą­dowej (e-​urząd).
 • Własna dzi­ałal­ność gospodarcza.

IBM Pol­ska

Wielo­let­nia i wielo­torowa współpraca pomiędzy WEIT oraz firmą IBM Pol­ska ma na celu jak najlep­sze przy­go­towanie stu­den­tów i absol­wen­tów WEIT, do pracy z najnowszymi tech­nolo­giami infor­maty­cznymi. Od samego początku nasza Firma czyn­nie uczest­niczyła w przy­go­towa­niu założeń kierunku Biznes Elek­tron­iczny, po to aby wiedza zdoby­wana przez stu­den­tów była przy­datna na wyma­ga­ją­cym rynku pracy. „Inic­jatywa Aka­demicka IBM” stwor­zona została przez naszą Firmę, w celu wspar­cia stu­den­tów i nauczy­cieli aka­demic­kich, ofer­u­jąc dar­mowy dostęp do opro­gramowa­nia IBM, mate­ri­ałów szkole­niowych i podręczników, licencjonowanych do celów dydak­ty­cznych i naukowych. Firma IBM orga­nizuje Imprezy typu IBM Aca­d­e­mic Day, prowad­zone przez spec­jal­istów, w cza­sie których omaw­iane są najbardziej intere­su­jące stu­den­tów trendy w nowoczes­nym IT. IBM orga­nizuje również eduka­cyjne prak­tyki stu­denckie, w ramach których stu­denci zdoby­wają niezbędne doświad­cze­nie oraz mają możli­wość pracy z tech­nolo­giami IBM w środowiskach wirtu­al­nych. Stu­denci mają również możli­wość zapoz­nawa­nia się od środka z funkcjonowaniem tak dużej firmy jak IBM Polska.

Jarosław Jack­owiak
Tech­nol­ogy Man­ager
Aca­d­e­mic Ini­tia­tive Archi­tect
IBM Pol­ska Sp. z o. o.
Odd­ział w Poznaniu

Meta­Pack Poland

W ramach umowy zawartej w 2014 roku pomiędzy WEIT UZ oraz firmą Meta­Pack Poland Sp. z o.o. rozwi­jana jest współpraca, mająca na celu jak najlep­sze przy­go­towanie stu­den­tów Wydzi­ału, do pracy z najnowszymi tech­nolo­giami infor­maty­cznymi na wyma­ga­ją­cym rynku pracy. Szczegól­nie w obszarach związanych z zas­tosowaniem infor­matyki i biz­nesu elek­tron­icznego. Meta­Pack Ltd. jest dostawcą rozwiązań do zarządza­nia pro­ce­sem wysyłki dla wiodą­cych przed­siębior­ców hand­lowych z branży E-​Commerce i sprzedaży wielokanałowej. Meta­Pack Poland Sp. z o.o., z siedz­ibą w Zielonej Górze, odgrywa rolę ośrodka tworzenia opro­gramowa­nia dla grupy i bierze udział w tworze­niu nowych pro­duk­tów i rozwi­ja­niu już ist­nieją­cych dla całej grupy Meta­Pack. Meta­Pack Poland, jako jedna z nielicznych zielonogórs­kich firm posi­ada sta­tus Złotego Part­nera Microsoft, a zespoły pro­jek­tują opro­gramowanie z wyko­rzys­taniem najnowszych tech­nologii, narzędzi i metodyk. W roku aka­demickim 20142015 współpraca real­i­zowana jest w formie Akademii – Meta­Pack IT Acad­emy. W trak­cie spotkań omaw­iane są najbardziej intere­su­jące stu­den­tów trendy w nowoczes­nym IT oraz E-​Commerce. W cza­sie wykładów i warsz­tatów możliwe jest spotkanie się z pra­cown­ikami firmy Meta­Pack oraz sko­rzys­tanie z ich branżowego doświadczenia.

Marcin Wój­ci­cki
Prezes Zarządu
Meta­Pack Poland Sp. z o.o.
Zielona Góra

Astec IT Ser­vices

Firma Astec jest sil­nie związana z zielonogórskim środowiskiem aka­demickim, z którego wywodzi się wielu naszych pra­cown­ików, w szczegól­ności absol­wen­tów WEIT. Od początku swo­jego ist­nienia nasza firma dostrze­gała potrzebę wyko­rzys­ta­nia zarówno wiedzy pra­cown­ików naukowych, jak i energii stu­den­tów kierunku Infor­matyka. Dlat­ego z dużym zain­tere­sowaniem obser­wu­jemy wszelkie inic­jatywy mające na celu posz­erzanie oferty dydak­ty­cznej Wydzi­ału szczegól­nie, gdy pro­ponowany pro­gram ksz­tałce­nia uwzględ­nia bieżące trendy w dziedzinie ICT i stanowi odpowiedź na potrzeby rynku. Pro­gram ksz­tałce­nia dla kierunku Biznes Elek­tron­iczny ponad wszelką wąt­pli­wość wyposaży przyszłych spec­jal­istów i menedżerów w wiedzę, kom­pe­tencje i umiejęt­ności skutecznego oraz efek­ty­wnego wdraża­nia i prowadzenia pro­jek­tów z obszaru handlu elek­tron­icznego. Firma Astec będzie niewąt­pli­wie miała swój udział w rozwi­ja­niu potenc­jału tkwiącego w stu­den­tach Wydzi­ału. Ofer­u­jemy stosownie rozbu­dowany i dopa­sowany do potrzeb stu­den­tów sys­tem prak­tyk, który uwzględ­nia udział w rzeczy­wistych pro­jek­tach. Mamy również spec­jalny pro­gram, dzięki któremu stu­denci mogą zdoby­wać doświad­cze­nie prak­ty­czne. Powyższe rozwiąza­nia pozwalają poz­nać naszą firmę i uzyskać wiedzę na temat naszej codzi­en­nej pracy. Zapraszamy studentów.

Michał Wendrowski
Dyrek­tor Komer­cyjny
Astec IT Ser­vices Sp. z o.o.
Zielona Góra

http://​www​.astec​.net/