Automatyka i Robotyka

O kierunku

Automatyka i robo­t­yka to jedne z najchęt­niej wybier­anych studiów tech­nicznych w Polsce. Nie ma w tym niczego dzi­wnego biorąc pod uwagę, że ten kierunek stanowi obec­nie jedną z najbardziej per­spek­ty­wicznych dziedzin inżynier­s­kich na świecie. Wynika to z gwał­townie ros­nącego zapotrze­bowa­nia prze­mysłu na dobrych spec­jal­istów potrafią­cych nie tylko pro­jek­tować, uruchamiać i eksploa­tować nowoczesne sys­temy automatyki, ale również radzą­cych sobie z insta­lacją i obsługą zau­tomaty­zowanych stanowisk pro­duk­cyjnych, a w szczegól­ności stanowisk wyposażonych w roboty prze­mysłowe. W ostat­nich lat­ach ten trend jest doskonale widoczny także i w Polsce, gdzie nowoczesne firmy ofer­ują możli­wość bardzo ciekawej pracy i atrak­cyjnej kari­ery inżynierom pro­jek­tu­ją­cym i nad­zoru­ją­cym zau­tomaty­zowane sys­temy wyt­warza­nia i mon­tażu, a także mon­i­torowa­nia pro­cesów tech­no­log­icznych i sys­temów wytwór­czych. Stu­dia ofer­uje możli­wość spełnienia się kandydatom zain­tere­sowanym kon­struowaniem nowoczes­nych maszyn i urządzeń oraz wyko­rzys­taniem sys­temów kom­put­erowych w sterowa­niu pro­dukcją, również w opar­ciu o nowoczesną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji. Uni­w­er­salne przy­go­towanie absol­wen­tów kierunku, obe­j­mu­jące automatykę, robo­t­ykę i infor­matykę, stanowi wielki atut na rynku pracy.

Dlaczego warto stu­diować

 • Nowoczesny kierunek studiów związany z automatyza­cją i robo­t­yza­cją pro­cesów tech­no­log­icznych, z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy;
 • Stu­dia o sil­nym nastaw­ie­niu na prak­tykę, o czym świad­czą m.in. nagrody zdoby­wane w konkur­sach firm Siemens i Astor na najlep­szą pracę dyplo­mową oraz wysokie miejsca drużyn stu­den­tów w zawodach KrakRo­bot, sku­pi­a­ją­cych się na sterowa­niu rob­o­t­ami mobil­nymi w opar­ciu o metody sztucznej inteligencji;
 • Dostęp do najnowocześniejszych tech­nologii we współpracy z wiodą­cymi fir­mami w branży (m.in. unika­towe Lab­o­ra­to­rium Sterown­ików Log­icznych Nowej Gen­er­acji pod patronatem firmy Siemens oraz Lab­o­ra­to­rium Robo­t­yki z nowoczes­nymi rob­o­t­ami prze­mysłowymi firm Fanuc, Kawasaki i Kuka);
 • Bliska współpraca z między­nar­o­dowymi lid­erami branży automatyki (możli­wość ukończenia jedynej w Polsce Akademii Automatyki Siemens oraz akademii firm Mazel i Astor, potwierd­zonej ofic­jal­nymi certyfikatami);
 • Możli­wości roz­woju w środowisku między­nar­o­dowym poprzez wyjazdy na zagraniczne uczel­nie tech­niczne w ramach pro­gramu wymi­any stu­den­tów Eras­mus+ (Wielka Bry­ta­nia, Niemcy, Francja, Hisz­pa­nia, Por­tu­galia, Czechy, Esto­nia i Litwa) oraz możli­wość uzyska­nia pod­wójnego dyplomu na niemieck­iej Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen, co jest unika­towe w skali polskiej;
 • Zaję­cia prowad­zone przez doświad­c­zonych i kom­pe­tent­nych wykład­ow­ców, mocno zaan­gażowanych we współpracę między­nar­o­dową, z bogatym doświad­cze­niem we współpracy z zagranicznymi ośrod­kami naukowymi i najważniejszymi fir­mami z branży.

Baza dydak­ty­czna kierunku

Spec­jal­ności

Absol­wenci obu poniższych spec­jal­noś­ci­ach otrzy­mują przy­go­towanie do pod­ję­cia pracy związanej z pro­jek­towaniem, uruchami­an­iem oraz eksploat­acją nowoczes­nych i klasy­cznych układów oraz sys­temów automatyki w zas­tosowa­ni­ach prze­mysłowych i poza­prze­mysłowych. Posi­adają wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu sterowa­nia pro­cesów prze­mysłowych, kom­put­erowych sys­temów automatyki, sys­temów diag­nos­tyki, sztucznej inteligencji, budowy ele­men­tów i urządzeń automatyki, a także pod­sta­wową wiedzę w zakre­sie robo­t­yki oraz algo­ryt­mów decyzyjnych i obliczeniowych. Pon­adto, pro­gram ksz­tałce­nia obe­j­muje wiedzę inter­dyscy­pli­narną z zakresu infor­matyki (m.in. pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych, tworze­nie baz danych, prze­mysłowe sieci kom­put­erowe, tech­nika cyfrowa i opro­gramowanie sys­temów kom­put­erowych), elek­tron­iki i mechaniki.

Automatyka prze­mysłowa

Absol­went spec­jal­ności Automatyka Prze­mysłowa jest przy­go­towany do pro­jek­towa­nia i eksploat­acji zau­tomaty­zowanych układów napę­dowych w nowoczes­nych fir­mach pro­duku­ją­cych lub dostar­cza­ją­cych sprzęt automatyki, pro­jek­tu­ją­cych lub eksploatu­ją­cych prze­mysłowe układy automatyki, oraz kon­stru­u­ją­cych sys­temy pomi­arowe na potrzeby automatyza­cji i robotyzacji.

Prze­mysłowe sys­temy automatyki i robo­t­yki

Absol­went spec­jal­ności Prze­mysłowe sys­temy automatyki i robo­t­yki jest przy­go­towany do pro­jek­towa­nia i eksploat­acji zau­tomaty­zowanych sys­temów pomi­arowych oraz mon­i­toru­ją­cych, wyko­rzys­tu­ją­cych metody i tech­niki kom­put­erowe, a także do tworzenia i rozwi­ja­nia spec­jal­isty­cznego opro­gramowa­nia na potrzeby sterowa­nia pro­cesów pro­duk­cyjnymi i zarządza­nia oraz nad­zoru nad eksploat­acją kom­put­erowych i klasy­cznych zau­tomaty­zowanych i zro­bo­t­y­zowanych pro­cesów przemysłowych.

Syl­wetka absol­wenta

 • Posi­ada wiedzę z zakresu pro­jek­towa­nia, real­iza­cji i eksploat­acji inteligent­nych sys­temów steru­ją­cych obiek­tami prze­mysłowymi, prze­b­ie­gami pro­cesów tech­no­log­icznych, jakoś­cią pro­dukcji i bez­pieczeńst­wem budynków;
 • Posi­ada wiedzę i umiejęt­ności z zakresu tech­niki reg­u­lacji, infor­matyki, metrologii, elek­trotech­niki, elek­tron­iki, mechaniki i metod sztucznej inteligencji potrzebne do pro­jek­towa­nia oraz eksploat­acji układów automatyki i robo­t­yki przemysłowej;
 • Potrafi wyko­rzys­tać nowoczesne narzędzia infor­maty­czne w pro­jek­towa­niu układów sterowa­nia, diag­nos­tyki, wiz­ual­iza­cji i nad­zoru różnorod­nych pro­cesów technologicznych;
 • Jest przy­go­towany do zro­bo­t­y­zowa­nia prostych pro­cesów tech­no­log­icznych poprzez dobranie typu rob­ota oraz jego układu sterowa­nia, oraz napisanie pro­gramu sterowa­nia inte­gru­jącego rob­ota z innymi układami automatyki i otoczeniem;
 • Potrafi anal­i­zować i pro­jek­tować sys­temy wbu­dowane w sys­temach robo­t­yki, kon­strukc­jach pojazdów, naw­igacji i teleko­mu­nikacji, a także w elek­tron­ice domowej i użytkowej;
 • Potrafi pro­jek­tować i wdrażać zau­tomaty­zowane sys­temy wyt­warza­nia i montażu;
 • Umie zapro­jek­tować i zre­al­i­zować sys­tem automatyki prze­mysłowej z wyko­rzys­taniem mikrokon­trol­erów i sieci komputerowych.

Miejsca pracy

 • Przed­siębiorstwa pro­duk­cyjne, hand­lowe i usłu­gowe, głównie z sek­tora elek­trotech­nicznego, elek­tron­icznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czego oraz ochrony środowiska;
 • Małe i śred­nie firmy świad­czące usługi z zakresu pro­jek­towa­nia, ser­wisu, eksploat­acji i wdrożeń sys­temów automatyki i robotyki;
 • Przed­siębiorstwach wprowadza­ją­cych automatyza­cję i robo­t­yza­cję do pro­cesów wytwarzania;
 • Przed­staw­icielstwa tech­niczne, ser­wisowe i hand­lowe firm pro­duku­ją­cych oraz sprzeda­ją­cych ele­menty, urządzenia i układy automatyki i robotyki;
 • Firmy pro­duku­jące infor­maty­czne sys­temy sterowa­nia i zarządzania.

Stanowiska pracy

 • Pro­jek­tant sys­temów sterowania;
 • Pro­jek­tant sys­temów automatyzacji;
 • Pro­jek­tant sys­temów wbudowanych;
 • Pro­gramista robotów przemysłowych;
 • Inżynier sys­temów zrobotyzowanych;
 • Pro­gramista pro­gramowal­nych sterown­ików logicznych;
 • Inżynier sys­temów wizyjnych;
 • Inżynier ser­wisu;
 • Inżynier utrzy­ma­nia ruchu;
 • Inżynier ds. techniczno-​handlowych.