Stu­dia doktoranckie

Składanie doku­men­tów rekru­ta­cyjnych na rok aka­demicki 2018/​2019:
Al. Wojska Pol­skiego 69, sala 101R, bud. A-​17

rejes­tracja inter­ne­towa
01.0710.09.2018
przyj­mowanie doku­men­tów
01.0910.09.2018
roz­mowa kwal­i­fika­cyjna
14.09.2018 godz.11.00
ogłosze­nie list osób przyję­tych
i nieprzyję­tych na stu­dia
24.09.2018
Zaję­cia dla dok­toran­tów odby­wają się w ciągu 1 dnia w tygod­niu
dla danego roku studiów
i zaczy­nają się od godziny 16.00