Stu­dia doktoranckie

Stu­dia trwają 4 lata z możli­woś­cią przedłuże­nia okresu odby­wa­nia studiów dok­toranc­kich łącznie nie dłużej niż 2 lata. Real­iza­cja ksz­tałce­nia na stu­di­ach dok­toranc­kich na Wydziale oparta jest zasad­niczo na relac­jach mistrz-​uczeń. Mis­trz – opiekun naukowy, a następ­nie pro­mo­tor – jest czyn­nym naukow­cem i nauczy­cielem aka­demickim. Opieka naukowa mis­trza to kon­struowanie ścieżki roz­woju dok­toranta, umożli­wia­jące wyko­rzys­tanie w sposób opty­malny jego zdol­ności i zapew­ni­a­jące możli­wie najbardziej efek­ty­wne postępy prac badaw­czych prowadzą­cych do uzyska­nia stop­nia naukowego doktora.

Dok­toranci włączani są do zespołów badaw­czych Wydzi­ału, ich bada­nia są finan­sowane ze środ­ków, jakimi dys­ponują te zespoły, jak również mają wspar­cie władz Wydzi­ału w zdoby­wa­niu środ­ków na bada­nia dla młodych pra­cown­ików nauki i uczest­ników studiów dok­toranc­kich ze środ­ków „badań statu­towych” oraz innych źródeł (NCN, NCBiR).

Uprawnione do pod­ję­cia studiów dok­toranc­kich są osoby posi­ada­jące tytuł mag­is­tra lub mag­is­tra inżyniera w zakre­sie dyscy­pliny elek­trotech­nika, infor­matyka, automatyka i robo­t­yka lub pokrewnej. Kwal­i­fikacja na stu­dia dok­toranckie odbywa się na pod­stawie oceny ukończenia studiów mag­is­ter­s­kich, doty­chcza­sowego dorobku naukowego kandy­data zaopin­iowanego przez opiekuna naukowego oraz roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej. Kandy­dat jest zobow­iązany uzyskać zgodę na opiekę naukową uprawnionego pra­cown­ika Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (tj. posi­ada­jącego tytuł pro­fe­sora bądź stopień dok­tora habil­i­towanego nauk technicznych).

prof. dr hab. inż. Marcin Witczak


(fot.: K. Adam­czewski, Pro­mocje dok­torskie, lata 20142016.)