Pro­jekt POWER 3.5

Pro­jekt PO WER 3.5 – Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej i staże zagraniczne – REKRU­TACJA 2021

O pro­jek­cie

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim
Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Numer umowy: POWR.03.05.0000-​Z007/​17
Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2018-​03-​01 do: 2022-​01-​31
Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość

Zadanie 10 — Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki – Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej i staże zagraniczne – Moduł 6
Wartość zada­nia: 476 243,81

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego

Uczest­nicy projektu

Pro­jekt skierowany jest do kadry: dydak­ty­cznej, badawczo-​dydaktycznej oraz pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych prowadzą­cych zaję­cia dydak­ty­czne na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Zakres wspar­cia

W szkole­ni­ach dla kadry Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, w roku 2021, będzie mogło uczest­niczyć 20 osób (1 kobi­eta oraz 19 mężczyzn). Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się w
Reg­u­laminie.

W roku 2021 swoje kandy­datury można zgłaszać na szkolenia:

 1. Przy­go­towanie do cer­ty­fikatu Java SE 8 Pro­gram­mer I (1Z0-​808) – 1 osoba,
 2. Devel­op­ing Solu­tions for Microsoft Azure, cer­ty­fikat az-​2041 osoba,
 3. Microsoft Azure IoT Devel­oper, cer­ty­fikat az-​2202 osoby,
 4. Spring Frame­work lub tożsame – 1 osoba,
 5. CCNA Secu­rity – 1 osoba,
 6. SAP Ove­view – 1 osoba,
 7. ICOMM Intro­duc­ing Cisco Voice and Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions Admin­is­tra­tion v 8.01 osoba,
 8. Java SE 8 — New fea­ture – 1 osoba,
 9. Java EE7: Back-​End Server Appli­ca­tion Devel­op­ment – 1 osoba,
 10. ENWLSD — Design­ing Cisco Enter­prise Wire­less Net­works – 1 osoba,
 11. Przy­go­towanie do cer­ty­fikatu Ora­cle Java SE 8 Pro­gram­mer II1 osoba,
 12. GIT — sys­tem kon­troli wer­sji – 1 osoba,
 13. Usługi sieciowe w .NET Core 3.11 osoba,
 14. Front-​end: solidne pod­stawy (lub równoważne) – 1 osoba,
 15. Bez­pieczeństwo Sieci Kom­put­erowych – Testy Pen­e­tra­cyjne – 1 osoba,
 16. Agile PM3 osoby,
 17. D61808GC20: Object Ori­ented Analy­sis and Design Using UML1 osoba.

Punkt Kwal­i­fika­cyjny

Punkt Kwal­i­fika­cyjny (Punkt Przyjęć doku­men­tów na szkole­nia): Biuro Pro­jektu, Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ul. prof. Z. Szafrana 2, pok. 107 A-​2, Zielona Góra.

Zasady rekru­tacji

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie.

Wyniki rekru­tacji

Wyniki zostaną udostęp­nione po zakończe­niu rekru­tacji. Rekru­tacja potrwa do dnia 26.03.2021 r.

Doku­menty do pobrania

— — –

Pro­jekt PO WER 3.5 – Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej i staże zagraniczne – REKRU­TACJA 2020

O pro­jek­cie

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim
Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Numer umowy: POWR.03.05.0000-​Z007/​17
Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2018-​03-​01 do: 2022-​01-​31
Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość

Zadanie 10 — Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki – Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej i staże zagraniczne – Moduł 6
Wartość zada­nia: 476 243,81

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego

Uczest­nicy projektu

Pro­jekt skierowany jest do kadry: dydak­ty­cznej, badawczo-​dydaktycznej oraz pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych prowadzą­cych zaję­cia dydak­ty­czne na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Zakres wspar­cia

W szkole­ni­ach dla kadry Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, w roku 2020, będzie mogło uczest­niczyć 21 osób (1 kobi­eta oraz 20 mężczyzn). Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się w w Reg­u­laminie.

W roku 2020 swoje kandy­datury można zgłaszać na szkolenia:

 1. Ora­cle BI 11g: Overview – 1 osoba,
 2. Szkole­nie Devel­op­ing ASP.NET4.5 MVC Web Appli­ca­tions — MS 20486, Cer­ty­fikat MS 704862 osoby,
 3. MS-​20742 Iden­tity with Win­dows Server 2016 lub nowszy – 2 osoby,
 4. RH254 Red Hat Sys­tem Admin­is­tra­tion III1 osoba,
 5. Szkole­nie z anal­izy złośli­wego opro­gramowa­nia – 2 osoby,
 6. CCNA Voice – 1 osoba,
 7. Kurs pod­sta­wowy Maya – 1 osoba,
 8. Secur­ing Cisco Wire­less Enter­prise Net­works (WISE­CURE) – 1 osoba,
 9. Aplikacje inter­ne­towe – 1 osoba,
 10. Java SE 8 Pro­gram­ming – 1 osoba,
 11. CSS SASS SCSS wprowadze­nie – 1 osoba,
 12. Przy­go­towanie do cer­ty­fikacji OCEB2 OMG Cer­ti­fied Expert in BPM Fun­da­men­tal – 3 osoby,
 13. Cer­ti­fied Scrum­Mas­ter PL2 osoby,
 14. Design Think­ing – 2 osoby.

Punkt Kwal­i­fika­cyjny

Punkt Kwal­i­fika­cyjny (Punkt Przyjęć doku­men­tów na szkole­nia): Biuro Pro­jektu, Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ul. prof. Z. Szafrana 2, pok. 107 A-​2, Zielona Góra.

Zasady rekru­tacji

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie.

Wyniki rekru­tacji

Wyniki zostaną udostęp­nione po zakończe­niu rekru­tacji. Rekru­tacja potrwa do dnia 04-​03-​2020 r.

Doku­menty do pobrania

— — –

Pro­jekt POWER 3.5 – Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej i staże zagraniczne — REKRU­TACJA 2019

O pro­jek­cie


Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim
Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Numer umowy: POWR.03.05.0000-​Z007/​17
Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2018-​03-​01 do: 2022-​01-​31
Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski


Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość


Zadanie 10 — Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki – Szkole­nia dla kadry naukowo-​dydaktycznej i staże zagraniczne – Moduł 6
Wartość zada­nia: 476 243,81


Cel pro­jektu


Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego


Uczest­nicy projektu


Pro­jekt skierowany jest do kadry: dydak­ty­cznej, badawczo-​dydaktycznej oraz pra­cown­ików admin­is­tra­cyjnych prowadzą­cych zaję­cia dydak­ty­czne na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.


Zakres wspar­cia

W szkole­ni­ach dla kadry Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, w roku 2019, będzie mogło uczest­niczyć 35 osób (1 kobi­eta oraz 34 mężczyzn). Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się w w Reg­u­laminie.
W roku 2019 swoje kandy­datury można zgłaszać na szkolenia:

 • Google Ana­lyt­ics – 1 osoba,
 • MS-​10979 Microsoft Azure Fun­da­men­tals – 1 osoba,
 • Szkole­nie Pro­gram­ming in HTML5 with JavaScript and CSS3MS 20480, Cer­ty­fikat MS 704803 osoby,
 • MS-​20740 — Instal­la­tion, Stor­age and Com­pute with Win­dows Server 2016 lub nowszy – 2 osoby,
 • MS-​20741 Net­work­ing with Win­dows Server 2016 lub nowszy – 2 osoby,
 • Inte­gracja danych – 1 osoba,
 • Hadoop – 1 osoba,
 • RH124 Red Hat Sys­tem Admin­is­tra­tion I – 1 osoba,
 • RH134 Red Hat Sys­tem Admin­is­tra­tion II1 osoba,
 • Bez­pieczeństwo aplikacji mobil­nych – 1 osoba,
 • Bez­pieczeństwo aplikacji WWW2 osoby,
 • Szkole­nie z Infor­matyki Śled­czej (com­puter foren­sics) – 4 osoby,
 • CCNP Rout­ing and Switch­ing (3 semes­try) – 1 osoba,
 • CCNP R&S Switch­ing – 1 osoba,
 • Inte­grat­ing Cisco Uni­fied Com­mu­ni­ca­tions Appli­ca­tions – 1 osoba,
 • QOS1 osoba,
 • Kurs cyfrowego rzeź­bi­enia Zbrush – 1 osoba,
 • Imple­ment­ing Cisco Wire­less Net­work Fun­da­men­tals (WIFUND) – 1 osoba,
 • Tworze­nie aplikacji na plat­formę Android – 1 osoba,
 • Zarządzanie pro­jek­tami IT1 osoba,
 • Java SE 8 Fun­da­men­tals – 1 osoba,
 • Przy­go­towanie do cer­ty­fikacji OMG Cer­ti­fied UML Professional2 Foun­da­tion – 3 osoby,
 • Cer­ti­fied Scrum Prod­uct Owner PL3 osoby


Punkt Kwal­i­fika­cyjny


Punkt Kwal­i­fika­cyjny (Punkt Przyjęć doku­men­tów na szkole­nia): Pokój 511a Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ul. prof. Z. Szafrana 2, Zielona Góra.


Zasady rekru­tacji

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie.
Wyniki rekru­tacji
Wyniki zostaną udostęp­nione po zakończe­niu rekru­tacji. Rekru­tacja potrwa do dnia 18-​03-​2019 r.

Doku­menty do pobrania


Reg­u­lamin
Załącznik nr 1 — For­mu­larz zgłoszeniowy szkole­nia
Załącznik nr 2 — Deklaracja uczest­nictwa
Załącznik nr 3 — Oświad­cze­nie uczest­nictwa
Załącznik nr 4 — Oświad­cze­nie wiz­erunek
Załącznik nr 5 — For­matka do doku­men­tów
Załącznik nr 6 — Zgoda przełożonego na szkolenie

Pro­jekt POWER 3.5 - Staże dla studentów

Infor­ma­cje o projekcie

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim
Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Numer umowy: POWR.03.05.0000-​Z007/​17
Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2018-​03-​01 do: 2022-​01-​31
Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość

Zadanie 9 — Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki — Staże dla stu­den­tów — Moduł 3
Wartość zada­nia: 1 391 697,60

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego

Uczest­nicy projektu

Pro­jekt skierowany jest do stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych I stop­nia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, którym do zakończenia ksz­tałce­nia pozostają maksy­mal­nie 4 semes­try studiów. Mogą w nim uczest­niczyć stu­denci kierunków:

 • Infor­matyka
 • Automatyki i Robotyka
 • Elek­trotech­nika
 • Biznes Elek­tron­iczny
 • Efek­ty­wność Energetyczna

Zakres wspar­cia

W płat­nych stu­denc­kich stażach zawodowych, orga­ni­zowanych dla stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, w lat­ach od 2018 do 2021, będzie mogło uczest­niczyć 295 osób (30 kobiet oraz 265 mężczyzn). Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się w w Reg­u­laminie.

Zespół pro­jek­towy


Koor­dy­na­torzy wydzi­ałowi
:
dr inż. Mar­cel Luzar
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tel.: (68) 328 22 76

dr inż. Anna Pławiak-​Mowna
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Spec­jal­ista ds. rekru­tacji:
mgr Marta Sza­ńczuk
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tel.: (68) 328 73 54

Punkt Przyjęć doku­men­tów na staże: Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ul. prof. Z. Szafrana 2, pok. 15, Zielona Góra.

Zasady rekru­tacji

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie.

Wyniki rekru­tacji 2020

Wyniki rekru­tacji do projektu:

Wyniki rekru­tacji 2019

Wyniki rekru­tacji do projektu:

Infor­ma­cja dla potenc­jal­nych pracodawców

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zaprasza pra­co­daw­ców do przyj­mowa­nia stu­den­tów na staże zawodowe. Potenc­jalny pra­co­dawca musi spełnić następu­jące warunki:

 • firma przyj­mu­jąca zapewni maksy­mal­nie efek­ty­wną real­iza­cję wspar­cia dla uczest­ników projektu,
 • firma przyj­mu­jąca zapewni przyję­tym stażys­tom (stażyś­cie) opiekuna stażu z odpowied­nimi kwal­i­fikac­jami zawodowymi. Opiekun stażysty musi być zatrud­niony u pra­co­dawcy w ramach umowy o pracę z min­i­mum 5-​letnim stażem pracy,
 • firma musi być pod­miotem wiary­god­nym mery­to­rycznie i finan­sowo, cieszą­cym się dobrą opinią w środowisku,
 • firma zapewni stażyś­cie miejsce do wykony­wa­nia zadań wynika­ją­cych z założeń pro­jektu, speł­ni­a­jące stan­dardy bez­pieczeństwa i higieny pracy, ergonom­iczne, o stan­dard­zie nie niższym niż stan­dard przewidziany dla pra­cown­ika danej organizacji.

Doku­menty rekru­ta­cyjne do pobrania

Doku­menty do real­iza­cji stażu

Dodatkowe doku­menty

Instrukcje wypeł­ni­a­nia dokumentów

Infor­ma­cje uzupełniające

Infor­mu­jemy, że od dnia 01.04.2021 r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim weszły w życie przepisy o PPK (Pra­cown­icze Plany Kap­i­tałowe). Obe­j­mują one swoim zakre­sem staże, które są real­i­zowane w ramach pro­jektu Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim”, jeżeli czas real­iza­cji stażu przekracza trzy miesiące. Stu­denci real­izu­jący staż („automaty­cznie”) po trzech miesią­cach staną się uczest­nikami PPK.

Więcej infor­ma­cji o Pra­cown­iczych Planach Kap­i­tałowych oraz wpłat­ach nal­iczanych od wyna­grodzenia można znaleźć pod adresem:

https://​www​.infos​er​wis​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​r​a​c​o​w​n​i​c​z​e​-​p​l​a​n​y​-​k​a​p​i​t​a​o​w​e​-​n​a​-​u​z

Infor­mu­jemy, że każdy stu­dent ma prawo zrezyg­nować z uczest­nictwa w PPK poprzez złoże­nie rezy­gnacji (załącznik nr 1 do Komu­nikatu Kan­clerza nr 7/​2021 z dnia 01.03.2021 ).