Pro­jekt POWER 3.5 — staże dla stu­den­tów

Infor­ma­cje o projekcie

Tytuł pro­jektu: Zin­te­growany pro­gram ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim
Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju
Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.5 Kom­plek­sowe pro­gramy szkół wyższych
Numer umowy: POWR.03.05.0000-​Z007/​17
Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2018-​03-​01 do: 2022-​01-​31
Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Nazwa zada­nia w pro­jek­cie oraz jego wartość

Zadanie 9 — Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki — Staże dla stu­den­tów — Moduł 3
Wartość zada­nia: 1 391 697,60

Cel pro­jektu

Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cym potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa, oraz wspar­cie zmian orga­ni­za­cyjnych i pod­niesie­nie kom­pe­tencji kadr w sys­temie szkol­nictwa wyższego

Uczest­nicy projektu

Pro­jekt skierowany jest do stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych I stop­nia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, którym do zakończenia ksz­tałce­nia pozostają maksy­mal­nie 4 semes­try studiów. Mogą w nim uczest­niczyć stu­denci kierunków:

  • Infor­matyka
  • Automatyki i Robotyka
  • Elek­trotech­nika
  • Biznes Elek­tron­iczny
  • Efek­ty­wność Energetyczna

Zakres wspar­cia

W płat­nych stu­denc­kich stażach zawodowych, orga­ni­zowanych dla stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, w lat­ach od 2018 do 2021, będzie mogło uczest­niczyć 295 osób (30 kobiet oraz 265 mężczyzn). Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się w w Reg­u­laminie.

Zespół pro­jek­towy

Kierownik pro­jektu: mgr Mał­gorzata Mio­duszewska
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tel.: 785 613 036

Koor­dy­na­tor wydzi­ałowy: dr inż. Artur Gra­macki
email: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tel.: (68) 328 25 36

Spec­jal­ista ds. rekru­tacji: mgr Marta Sza­ńczuk
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
tel.: (68) 328 73 54

Punkt Kwal­i­fika­cyjny (Punkt Przyjęć doku­men­tów na staże): Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, ul. prof. Z. Szafrana 2, pok. 15, Zielona Góra.

Zasady rekru­tacji

Zasady rekru­tacji zawarte są w Reg­u­laminie.

Wyniki rekru­tacji

Wyniki zostaną udostęp­nione po zakończe­niu rekru­tacji, która w tej chwili trwa.

Infor­ma­cja dla potenc­jal­nych pracodawców

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zaprasza pra­co­daw­ców do przyj­mowa­nia stu­den­tów na staże zawodowe. Potenc­jalny pra­co­dawca musi spełnić następu­jące warunki:

  • firma przyj­mu­jąca zapewni maksy­mal­nie efek­ty­wną real­iza­cję wspar­cia dla uczest­ników projektu,
  • firma przyj­mu­jąca zapewni przyję­tym stażys­tom (stażyś­cie) opiekuna stażu z odpowied­nimi kwal­i­fikac­jami zawodowymi. Opiekun stażysty musi być zatrud­niony u pra­co­dawcy w ramach umowy o pracę z min­i­mum 5-​letnim stażem pracy,
  • firma musi być pod­miotem wiary­god­nym mery­to­rycznie i finan­sowo, cieszą­cym się dobrą opinią w środowisku,
  • firma zapewni stażyś­cie miejsce do wykony­wa­nia zadań wynika­ją­cych z założeń pro­jektu, speł­ni­a­jące stan­dardy bez­pieczeństwa i higieny pracy, ergonom­iczne, o stan­dard­zie nie niższym niż stan­dard przewidziany dla pra­cown­ika danej organizacji.

Doku­menty do pobrania