Wyniki rekru­tacji

Wyniki rekru­tacji w postaci numerów indek­sów stu­den­tów zak­wal­i­fikowanych do poszczegól­nych zadań podano w tabeli poniżej.
W przy­padku pytań bądź wąt­pli­wości prosimy o kon­takt na adres: m.doligalski [AT] imei​.uz​.zgora​.pl.

Na zada­nia oznac­zone (*) zostanie przeprowad­zona rekru­tacja dodatkowa. Osoby które nie biorą udzi­ału w zada­niu, na które są wolne miejsca mogą zgłosić chęć uczest­nictwa na adres m.doligalski [AT] imei​.uz​.zgora​.pl.

Har­mono­gram szkoleń zostanie podany wkrótce.

Cer­ty­fikowane szkole­nia ksz­tałcące kom­pe­tencje zawodowe infor­maty­czne oczeki­wane przez pra­co­daw­ców od kandy­datów do pracy

MCSA Win­dows Server 2012 MCSD Web Applications MCSA: SQL Server 2012 CISCO CCNA NDG Linux Essentials*
90630
83501
90649
91488
87166
90605
91497
87171
92421
91603
87152
87635
88227
87195
88229
72950
91613
91506
88217
91507
91505
91492
90631
90654
87134
90644
88230
87122
67553
87192
90636
90625
91604
90668
91512
90604
87143
91490
90764
76478

76901
87217
90639
90600
87128
87178
88231
72108
91595
*

Zaję­cia warsz­ta­towe ksz­tałcące kom­pe­tencje zawodowe infor­maty­czne oczeki­wane przez pra­co­daw­ców od kandy­datów do pracy

Pro­gram­ming of Siemens PLC Con­trollers and HMI Panels Druk 3D

90630
90636
90625
90639
83501
91604
91507
91492
90631
90600

76901
88217
90654
91488
91512
90604
87143
90764
67553
90662

Wiz­yty studyjne u pracodawców

Wiz­yta studyjna u pracodawców
76901 91506 91488
87217 88217 91512
90630 91604 90604
91505 91507 87143
87635 90649 90764
90636 91492 88230
87195 90631 87122
90625 90600 67553
90639 90654 87192
72950 87128 76478

Zaję­cia warsz­ta­towe ksz­tałcące kom­pe­tencje anal­i­ty­czne, komu­nika­cyjne w tym językowe, w zakre­sie przed­siębior­c­zości oczeki­wane przez pra­co­daw­ców od kandy­datów do pracy

Warsz­taty pozwala­jące uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przedsiębiorczości Warsz­taty pod­noszące kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia informatyczne* Warsz­taty pod­noszące umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe, ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+*
76901
87217
90630
87635
90636
91492
90631
90600
90654
87128
91604
90649
91512
90764
90662
72108
79739
*
*
*
87195
88229
72950
83501
87134
90668
90644
67553
*
*

Dodatkowe zaję­cia real­i­zowane wspól­nie z pracodawcami

Wykłady pros­zone dla spec­jal­istów z firm
prezen­tu­jące najnowsze trendy w danej branży
Warsz­taty prowad­zone przez spec­jal­istów z firm na UZ

76901 91604 90644
90630 91507 87143
87635 91492 67553
90636 90631 90662
87195 90600 91497
90625 90654 72108
72950 87134 87171
88217 91488
76901 91492 88230
90630 90631 87122
87635 90600 67553
90636 90654 87192
90625 87134 76478
72950 91488 90662
88217 90644 91497
83501 91512 72108
91604 87143 87171
91507 90764

Rekru­tacja uczest­ników pro­jektu w roku 2017

Ter­min składa­nia doku­men­tów 22.04.2017

Z uwagi na duże zain­tere­sowanie pro­jek­tem i prośby kandy­datów, wydłużono czas składa­nia dokumentów.

Jeśli jesteś stu­den­tem czterech ostat­nich semes­trów studiów pier­wszego (stu­dia dzi­enne i zaoczne) stop­nia kierunku Infor­matyka możesz zostać uczest­nikiem projektu.

Aby zostać uczest­nikiem należy:

  1. Zapoz­nać się z Reg­u­laminem uczest­nictwa w projekcie
  2. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać For­mu­larz zgłoszeniowy uczest­nika pro­jektu wraz z załącznikami
  3. Osoby niepełnosprawne wypeł­ni­ają dodatkowo oświad­cze­nie o niepełnosprawności
  4. Przynieść do Punktu Kwal­i­fika­cyjnego pod­pisane dokumenty.

Doku­menty można pobrać w zakładce Doku­menty do pobrania

Punktu Kwal­i­fika­cyjny - Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. ul. Prof. Z. Szafrana 2 pok. 15, Zielona Góra. Stanowisko przyj­mu­jące zgłoszenia zostanie oznac­zone tablicą informacyjną.