Rekru­tacja uzu­peł­ni­a­jąca — ter­min składa­nia doku­men­tów 2019.10.30, godz­ina 12:00

Jeśli jesteś stu­den­tem czterech ostat­nich semes­trów studiów pier­wszego (stu­dia dzi­enne i zaoczne) stop­nia kierunku Infor­matyka możesz zostać uczest­nikiem projektu.

Aby zostać uczest­nikiem należy:

 1. Zapoz­nać się z Reg­u­laminem uczest­nictwa w projekcie
 2. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać For­mu­larz zgłoszeniowy uczest­nika pro­jektu wraz z załącznikami
 3. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać Anki­etę bada­nia motywacji
 4. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać Oświad­cze­nie o przetwarza­niu danych osobowych
 5. Osoby niepełnosprawne wypeł­ni­ają dodatkowo oświad­cze­nie o niepełnosprawności
 6. Przynieść do Punktu Kwal­i­fika­cyjnego pod­pisane dokumenty.

Doku­menty można pobrać w zakładce Doku­menty do pobrania

W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:

 • Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach (CISCO CCNA Rout­ing & Switching)
 • Zaję­ci­ach warsz­ta­towych (druk 3D, PLC SIEMENS)
 • Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców
 • Dodatkowych zaję­ci­ach real­i­zowanych wspól­nie z pracodawcami
 • Zaję­ci­ach warsz­ta­towych ksz­tałcą­cych kom­pe­tencje anal­i­ty­czne, komu­nika­cyjne w tym językowe:
 • Warsz­taty pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, kształtowa­nia i mod­e­lowa­nia biznesu
 • Warsz­taty pod­noszą­cych umiejętności komu­nika­cyjne w tym językowe, ang­iel­skiego ESP na poziomie B2
 • Warsz­taty pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przedsiębiorczości

Punktu Kwal­i­fika­cyjny - Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. ul. Prof. Z. Szafrana 2, Dziekanat WIEA, Zielona Góra. Stanowisko przyj­mu­jące zgłoszenia zostanie oznac­zone tablicą informacyjną.

Pra­cownik Punktu: Pani mgr Mał­gorzata Szulim

Godziny otwar­cia: 9:0013:00.