Wyniki rekru­tacji

Wyniki rekru­tacji w postaci numerów indek­sów stu­den­tów zak­wal­i­fikowanych do poszczegól­nych zadań podano w tabeli poniżej.
W przy­padku pytań bądź wąt­pli­wości prosimy o kon­takt na adres: m.doligalski [AT] imei​.uz​.zgora​.pl.

Osoby które nie biorą udzi­ału w zada­niu, na które są wolne miejsca mogą zgłosić chęć uczest­nictwa na adres m.doligalski [AT] imei​.uz​.zgora​.pl.

Har­mono­gram szkoleń zostanie podany wkrótce.

Szkole­nia cer­ty­fikowane będą uruchami­ane w roku 2019.

Uczest­nictwo w każdym z zadań uza­leżnione jest od zrekru­towa­nia grupy, pier­wszeństwo mają osoby z rekru­tacji pod­sta­wowej a następ­nie dodatkowej.

Ter­min składa­nia doku­men­tów upłynął 26.04.2018Jeśli jesteś stu­den­tem czterech ostat­nich semes­trów studiów pier­wszego (stu­dia dzi­enne i zaoczne) stop­nia kierunku Infor­matyka możesz zostać uczest­nikiem projektu.

Aby zostać uczest­nikiem należy:

  1. Zapoz­nać się z Reg­u­laminem uczest­nictwa w projekcie
  2. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać For­mu­larz zgłoszeniowy uczest­nika pro­jektu wraz z załącznikami
  3. Wydrukować, czytel­nie wypełnić i pod­pisać Anki­etę bada­nia motywacji
  4. Osoby niepełnosprawne wypeł­ni­ają dodatkowo oświad­cze­nie o niepełnosprawności
  5. Przynieść do Punktu Kwal­i­fika­cyjnego pod­pisane dokumenty.

Doku­menty można pobrać w zakładce Doku­menty do pobrania

Punktu Kwal­i­fika­cyjny - Biuro Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. ul. Prof. Z. Szafrana 2 pok. 13, Zielona Góra. Stanowisko przyj­mu­jące zgłoszenia zostanie oznac­zone tablicą informacyjną.

Pra­cownik Punktu: Pani mgr Mał­gorzata Szulim

Godziny otwar­cia: 9:0013:00.

Uwaga !! Biuro Dziekana jest w pokoju 12.