Cer­ty­fikowane szkole­nia ksz­tałcące kom­pe­tencje zawodowe infor­maty­czne oczeki­wane przez pra­co­daw­ców od kandy­datów do pracy

 1. MCSA Win­dows Server 2012Installing and Con­fig­ur­ing Win­dows Server 2012, Admin­is­ter­ing Win­dows Server 2012, Con­fig­ur­ing Advanced Win­dows Server 2012 Services
 2. MCSD Web Appli­ca­tions -Solu­tions Devel­oper - Pro­gram­ming in HTML5 with JavaScript and CSS3, Devel­op­ing ASP​.NET MVC Web Appli­ca­tions, Devel­op­ing Microsoft Azure and Web Services
 3. MCSA: SQL Server 2012 - Query­ing Microsoft SQL Server 2012, Admin­is­ter­ing Microsoft SQL Server 2012 Data­bases, Imple­ment­ing a Data Ware­house with Microsoft SQL Server 2012
 4. CISCO CCNA - Rout­ing and Switch­ing: (Intro­duc­tion to Net­works, Rout­ing and Switch­ing Essen­tials, Scal­ing Net­works, Con­nect­ing Net­works 3
 5. NDG Linux Essentials

Zaję­cia warsz­ta­towe ksz­tałcące kom­pe­tencje zawodowe infor­maty­czne oczeki­wane przez pra­co­daw­ców od kandy­datów do pracy

 1. Pro­gram­ming of Siemens PLC Con­trollers and HMI Panels
 2. Druk 3D

Wiz­yty studyjne u pracodawców

 1. Wiz­yta studyjna u pracodawców

Zaję­cia warsz­ta­towe ksz­tałcące kom­pe­tencje anal­i­ty­czne, komu­nika­cyjne w tym językowe, w zakre­sie przed­siębior­c­zości oczeki­wane przez pra­co­daw­ców od kandy­datów do pracy

 1. Warsz­taty pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przedsiębiorczości
 2. Warsz­taty pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia informatyczne
 3. Warsz­taty pod­noszące umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe, ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+

Dodatkowe zaję­cia real­i­zowane wspól­nie z pracodawcami

 1. Wykłady pros­zone dla spec­jal­istów z firm prezen­tu­jące najnowsze trendy w danej branży
 2. Warsz­tatów prowad­zone przez spec­jal­istów z firm na UZ