Egza­miny Certyfikujące:

Stu­denci od czer­wca 2018 przys­tępują do egza­m­inów cetry­fiku­ją­cych.
Egza­miny odby­wają się w Poz­na­niu w akredy­towanych cen­trach cer­ty­fika­cyjnych firm Soft­ronic i Altkom Akademia.

Rekrutacja

Ter­min kole­jnej rekru­tacji zostanie podany w zakładce Szczegóły w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kom­pe­tencji → Rekrutacja

Infor­ma­cje o projekcie

Tytuł pro­jektu: „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”

Numer i nazwa Osi pri­o­ry­te­towej: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i rozwoju

Numer i nazwa Dzi­ała­nia: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym

Numer umowy POWR.03.01.0000-​K045/​1600

Okres real­iza­cji pro­jektu: od: 2017-​03-​01 do: 2020-​02-​29

Benefic­jent: Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Uczest­nicy projektu

Stu­denci studiów stacjonarnych lub nies­tacjonarnych pier­wszego stop­nia na kierunku Infor­matyka prowad­zonym przez Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wspar­ciem objęci zostaną stu­denci czterech ostat­nich semes­trów studiów pier­wszego stopnia.

Cel pro­jektu

Pro­jekt „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego” wpisuje się w real­iza­cję celów Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w tym celu szczegól­nego doty­czącego pod­niesienia kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Dzi­ała­nia 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym, Oś III Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020.

Pod­nosze­nie kom­pe­tencji stu­den­tów real­i­zowane będzie w proj. poprzez:

  • cer­ty­fikowane szkole­nia prowadzące do uzyska­nia kwal­i­fikacji ( MCSA SQL Server 2012, CISCO CCNA Rout­ing and Switch­ing, NDG Linux Essentials)

  • zaję­cia warsz­ta­towe ksz­tałcące kom­pe­tencje (Siemens PLC, druk 3D )

  • uczest­nicze­nie stu­den­tów w wiz­y­tach studyjnych u pracodawców

  • dodatkowe zaję­cia real­i­zowane wspól­nie z pracodawcami

  • zaję­cia warsz­ta­towe ksz­tał­tu­jace kom­pe­tencje anal­i­ty­czne, wyszuki­wa­nia infor­ma­cji, przed­siębior­c­zość, językowe

Wartość pro­jektu i poziom dofinansowania

Wartość pro­jektu — 75.6475,00

Wkład Fun­duszy Europe­js­kich — 637557,13 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwal­i­fikowal­nych projektu

Środki dotacji celowej - 95.797,87

Wkład własny 23.120,00 zł, w tym z środ­ków pub­licznych 23.120,00