Informatyka

Pro­gram spec­jal­ności Zin­te­growane Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o wyk­sz­tałce­niu absol­wenta posi­ada­jącego możli­wie wszech­stronną wiedzę ogólną w zakre­sie rozwiązy­wa­nia zadań inżynier­s­kich z zas­tosowaniem nowoczes­nych narzędzi sztucznej inteligencji, pro­jek­towa­nia i pro­dukcji gier kom­put­erowych i mediów cyfrowych z uwzględ­nie­niem współczes­nych tech­nologii oraz wymogów staw­ianych przez prze­mysł rozry­wki elek­tron­icznej oraz uksz­tał­towa­nia pod­sta­wowych umiejęt­ności w zakre­sie przy­go­towanie do pracy w charak­terze pro­jek­tanta gier i mediów cyfrowych, pro­jek­towa­nia hur­towni danych, zarządza­nia hur­tow­n­i­ami danych, prowadzenia anal­izy danych z wyko­rzys­taniem tech­nologii OLAP, pozyski­wa­nia wiedzy z baz danych, pro­jek­towa­nia i obsługi sys­temów eksper­towych, zapoz­nanie stu­den­tów z pod­sta­wowymi funkc­jami oraz struk­turą sys­temów wiz­ual­iza­cji pro­cesów prze­mysłowych HMI, SCADA oraz omówie­nie roli sys­temów wiz­ual­iza­cji w struk­turze infor­ma­cyjnej przed­siębiorstwa SCADA, MES, ERP, pod­sta­wowych prob­lemów cyfryza­cji, uksz­tał­towa­nia zrozu­mienia przemian syg­nału w sys­temie cyfrowym oraz umiejęt­ności mod­e­lowa­nia ele­men­tów sys­temu cyfrowego przetwarza­nia danych, pod­sta­wowych tech­nik wyt­warza­nia aplikacji sieciowych oraz w zakre­sie pro­jek­towa­nia i wyt­warza­nia aplikacji sieciowych w języku Java.

Syl­wetka absolwenta

Stanowiska Pracy

Miejsca pracy

 • Umieją stosować nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji.
 • Umieją pro­jek­tować gry kom­put­erowe i media cyfrowe.
 • Potrafią pro­jek­tować oraz zarządzać hur­tow­n­i­ami danych.
 • Potrafią przeprowadzić anal­izę danych z wyko­rzys­taniem tech­nologii OLAP.
 • Potrafią pro­jek­tować i obsługi­wać sys­temy ekspertowe.
 • Posi­adają wiedzę z zakresu prob­lemów cyfryza­cji oraz umiejęt­ności mod­e­lowa­nia ele­men­tów sys­temu cyfrowego przetwarza­nia danych.
 • Znają pod­sta­wowe tech­niki wyt­warza­nia aplikacji sieciowych oraz biegle pro­jek­tują i wyt­warzają aplikacje sieciowe w języku Java.
 • Spec­jal­ista informatyk.
 • Pro­jek­tant opro­gramowa­nia systemowego.
 • Pro­jek­tant sys­temów baz danych i hur­towni danych.
 • Pro­jek­tanta gier i mediów cyfrowych.
 • Firmy, w których wyt­warza się i rozwija opro­gramowanie sys­te­mowe, aplika­cyjne i sieciowe.
 • Placówki naukowe, ośrodki badawczo-​rozwojowe.
 • Firmy usłu­gowe.
 • Firmy i insty­tucje, w których zachodzi potrzeba pro­jek­towa­nia, tworzenia, testowa­nia i wdraża­nia opro­gramowa­nia, aparatury cyfrowej, opro­gramowa­nia sys­temów infor­maty­cznych przez­nac­zonych do mon­i­torowa­nia i automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów technologicznych.