Informatyka

Pro­gram spec­jal­ności Inżynieria Sys­temów Infor­maty­cznych opra­cow­ano pod kątem wyk­sz­tałce­nia spec­jal­isty z umiejęt­noś­ci­ami w zakre­sie rozwiązy­wa­nia zadań inżynier­s­kich z zas­tosowaniem nowoczes­nych narzędzi sztucznej inteligencji (sieci neu­ronowych, logiki rozmytej, struk­tur neuro-​rozmytych), pro­jek­towa­nia i pro­dukcji gier kom­put­erowych i mediów cyfrowych z uwzględ­nie­niem nowoczes­nych tech­nologii oraz wyma­gań staw­ianych przez prze­mysł rozry­wki elek­tron­icznej, funkcjonowa­nia sys­temów ERP oraz wdrażaniem ich w przed­siębiorstwie, planowa­nia i budowa­nia sys­temów anal­i­ty­cznych oraz funkcjonowa­nia metod eksplo­racji danych, uksz­tał­towa­nia pod­sta­wowych umiejęt­ności związanych z sieci­ami społecznoś­ciowymi, sys­temami wieloa­gen­towymi oraz meto­dami anal­i­tyki biz­ne­sowej, naby­cia pod­sta­wowych umiejęt­ności stosowa­nia równoległych i funkcyjnych tech­nik pro­gramowa­nia oraz naby­cie umiejęt­ności imple­men­tacji pro­gramów równoległych w opar­ciu o trady­cyjne wielordzeniowe jed­nos­tki CPU jak również pro­ce­sory graficzne GPU, pro­gramowa­nia urządzeń mobil­nych pracu­ją­cych pod kon­trolą sys­temu oper­a­cyjnego Android, zapoz­na­nia stu­den­tów z sys­temami tele­fonii VoIP oraz sys­temami wideokon­fer­en­cyjnymi i omówienia pro­tokołów SIP, H.323, RTP i RTCP, zapoz­na­nia stu­den­tów z zasadami funkcjonowa­nia sys­temów infor­ma­cji przestrzen­nej oraz meto­dami anal­izy danych przestrzennych.

Syl­wetka absolwenta

Stanowiska Pracy

Miejsca pracy

 • Umieją stosować nowoczesne narzędzia sztucznej inteligencji.
 • Umieją pro­jek­tować gry kom­put­erowe i media cyfrowe.
 • Potrafią budować sys­temy anal­i­ty­czne oraz stosować metody eksplo­racji danych.
 • Posi­adają umiejęt­ności związane z sieci­ami społecznoś­ciowymi, sys­temami wieloa­gen­towymi oraz meto­dami anal­i­tyki biznesowej.
 • Potrafią pro­gramować urządzenia mobilne.
 • Biegle sto­sują sys­temy tele­fonii VoIP oraz sys­temy wideokonferencyjne.
 • Znają metody anal­izy danych przestrzennych.
 • Spec­jal­ista informatyk.
 • Pro­jek­tant opro­gramowa­nia i programista.
 • Pro­jek­tant i admin­is­tra­tor sieci komputerowych.
 • Spec­jal­ista anal­izy i eksplo­racji danych.
 • Pro­jek­tant gier i mediów cyfrowych.
 • Infor­matycy, pro­gramiści lub pro­jek­tanci w przed­siębiorstwach i fir­mach, w których wyt­warza się i rozwija opro­gramowanie sys­te­mowe i aplikacyjne.
 • Przed­siębiorstwa i insty­tucje wyko­rzys­tu­ją­cych lokalne i rozległe sieci komputerowe.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się anal­izą i eksplo­racją danych.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się infor­matyza­cją zarządza­nia fir­mami lub infor­matyza­cją biur i urzędów administracji.
 • Ośrodki naukowo-​badawcze.
 • Firmy prowadzące doradztwo w zakre­sie pro­jek­towa­nia sys­temów infor­maty­cznych, nad­zoru pro­cesów inwest­y­cyjnych oraz zin­te­growanych sys­temów zarządza­nia przedsiębiorstwem.