Informatyka

W ramach spec­jal­ności stu­denci zdobędą umiejęt­ności w zakre­sie biegłego pro­gramowa­nia w językach obiek­towych Java oraz C++ na pod­stawie specy­fikacji sporząd­zonej w notacji UML, pro­gramowa­nia wielowarst­wowych rozpros­zonych sys­temów infor­maty­cznych, zgod­nie z najnowszymi kanon­ami stosowanymi w aplikac­jach biz­ne­sowych, metod cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów i kom­presji danych dla potrzeb telewizji cyfrowej, metod pro­jek­towa­nia i sposobów prak­ty­cznej real­iza­cji sprzętowo-​programowych cyfrowych mikrosys­temów wbu­dowanych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem aplikacji mobil­nych, pro­jek­towa­nia i admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi i sieciowymi

sys­temami oper­a­cyjnymi, z uwzględ­nie­niem wymi­any infor­ma­cji poprzez sieć Inter­net, pro­jek­towa­nia spec­jal­i­zowanych cyfrowych sys­temów infor­ma­cyjnych z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu VHDL i Ver­ilog oraz ich bezpośred­niej imple­men­tacji w rekon­fig­urowal­nych struk­tu­rach log­icznych, pro­jek­towa­nia, kon­strukcji i eksploat­acji sys­temów mikro­pro­ce­sorowych oraz pro­fesjon­al­nego pro­gramowa­nia prze­mysłowych sterown­ików log­icznych PLC, pro­gramowa­nia sys­temów mikroin­for­maty­cznych z wyko­rzys­taniem narzędzi przemysłowych.

Syl­wetka absolwenta

Stanowiska Pracy

Miejsca pracy

 • Umieją biegle pro­gramować w językach obiek­towych na pod­stawie specy­fikacji UML.
 • Potrafią real­i­zować mikrosys­temy wbudowane.
 • Potrafią pro­gramować wielowarst­wowe rozpros­zone sys­temy informatyczne.
 • Umieją stosować metody cyfrowego przetwarza­nia i kom­presji danych.
 • Potrafią pro­jek­tować i admin­istrować sieci­ami kom­put­erowymi i sieciowymi sys­temami operacyjnymi.
 • Potrafią pro­jek­tować spec­jal­i­zowane cyfrowe sys­temy infor­ma­cyjne z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu VHDL i Verilog.
 • Kierownik zespołu programistów.
 • Pro­jek­tant sys­temów infor­maty­cznych sprzę­towych i programowych.
 • Pro­jek­tant mikrosys­temów wbudowanych.
 • Pro­jek­tant i admin­is­tra­tor sieci komputerowych.
 • Pro­jek­tant sys­temów baz danych.
 • Pro­jek­tant sys­temów internetowych.
 • Firmy pro­jek­tu­jące sys­temy informatyczne.
 • Firmy pro­jek­tu­jące mikrosys­temy wbudowane.
 • Teleko­mu­nikacja.
 • Przed­siębiorstwa i insty­tucje eksploatu­jące lokalne i rozległe sieci komputerowe.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem baz danych.