Informatyka

Pro­gram spec­jal­ności Prze­mysłowe Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pro­jek­towa­nia inżynier­skiego z wyko­rzys­taniem pro­gramów matem­aty­cznych, pro­jek­towa­nia urządzeń elek­tron­icznych z wyko­rzys­taniem pro­gramów typu EDA (Elec­tronic Design Automa­tion), tworzenia opro­gramowa­nia dla sys­temów pomi­arowych i sys­temów pomi­arowo– steru­ją­cych oraz stosowa­nia tech­nologii inter­ne­towych w sys­temach pomiarowo-​sterujących, pro­jek­towa­nia sys­temów do wiz­ual­iza­cji pro­cesów prze­mysłowych i tworzenia opro­gramowa­nia wiz­ual­iza­cyjnego, pro­jek­towa­nia hur­towni danych, zarządza­nia hur­tow­n­i­ami danych, prowadzenia anal­izy danych z wyko­rzys­taniem tech­nologii OLAP, pozyski­wa­nia wiedzy z baz danych, pro­jek­towa­nia i obsługi sys­temów ekspertowych.

Syl­wetka absolwenta

Stanowiska Pracy

Miejsca pracy

 • Posi­adają umiejęt­ności pro­jek­towa­nia inżynier­skiego za pomocą pro­gramów matem­aty­cznych oraz pro­jek­towa­nia urządzeń elektronicznych.
 • Posi­adają umiejęt­ności tworzenia opro­gramowa­nia sys­temów pomiarowo-​sterujących.
 • Posi­adają umiejęt­ności pro­jek­towa­nia sys­temów wiz­ual­iza­cji pro­cesów przemysłowych.
 • Umieją stosować tech­nolo­gie inter­ne­towe w sys­temach pomiarowo-​sterujących.
 • Umieją anal­i­zować dane z wyko­rzys­taniem tech­nologii OLAP.
 • Potrafią pro­jek­tować i obsługi­wać sys­temy ekspertowe.
 • Spec­jal­ista informatyk.
 • Pro­jek­tant prze­mysłowych sys­temów informatycznych.
 • Pro­jek­tant i admin­is­tra­tor sieci komputerowych.
 • Pro­jek­tanta sieci przemysłowych.
 • Pro­jek­tant i pro­gramista urządzeń mikroprocesorowych.
 • Sfera wyt­warza­nia.
 • Placówki naukowe, ośrodki badawczo-​rozwojowe.
 • Firmy usłu­gowe.
 • Firmy pro­jek­tu­jące, tes­tu­jące i wdraża­jące opro­gramowanie oraz aparaturę elektroniczną.
 • Insty­tucje zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem opro­gramowa­nia dla mon­i­torowa­nia i automatyza­cji pro­cesów tech­no­log­icznych oraz aparatury pomiarowej.