Infor­matyka

O kierunku

Infor­matyka to nowoczesna i dynam­icznie rozwi­ja­jąca się dziedz­ina wiedzy. Wiedza infor­maty­czna sze­roko wyko­rzysty­wana jest w prze­myśle oraz niemal wszys­t­kich sfer­ach życia pub­licznego. Cią­gle rozwi­ja­jące się tech­nolo­gie infor­maty­czne stały się impulsem do roz­woju prze­mysłu oraz społeczeństwa infor­ma­cyjnego. Zapotrze­bowanie na spec­jal­istów z branży IT rośnie w szy­bkim tem­pie. Często pra­co­dawcy mają prob­lem ze znalezie­niem odpowied­nio wyk­wal­i­fikowanej kadry infor­maty­cznej. Dlat­ego, atrak­cyjnej pracy dla dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków nie zabraknie. Dziedz­ina Infor­matyka obe­j­muje między innymi: algo­ryt­mikę, struk­tury danych, pro­gramowanie struk­tu­ralne i obiek­towe, architek­tury kom­put­erów, sys­temy oper­a­cyjne, sieci kom­put­erowe, tech­nolo­gie i aplikacje mobilne, inżynierię opro­gramowa­nia, sys­temy baz danych i hur­townie danych, pro­jek­towanie sys­temów infor­maty­cznych, grafikę kom­put­erową, tech­nolo­gie Web oraz aplikacje inter­ne­towe, pro­gramowanie równoległe i rozpros­zone, bez­pieczeństwo sys­temów infor­maty­cznych oraz sieci kom­put­erowych, układy mikro­pro­ce­sorowe, prze­mysłowe sieci kom­put­erowe, testowanie sys­temów infor­maty­cznych, ele­menty sztucznej inteligencji. Głównym celem ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka jest wyk­sz­tałce­nie spec­jal­istów posi­ada­ją­cych niezbędną wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne oraz kom­pe­tencje społeczne do pod­ję­cia pracy w fir­mach branży IT, bądź wdraża­ją­cych nowoczesne rozwiąza­nia informatyczne.

Dlaczego warto stu­diować

 • Dynam­icznie rozwi­ja­jący się kierunek studiów umożli­wia­jący real­iza­cję oraz rozwi­janie włas­nych zainteresowań.
 • Duże zapotrze­bowanie na dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków ze strony przedsiębiorstw.
 • Najbardziej pop­u­larny kierunek studiów w grupie nauk technicznych.
 • Wysoko oce­niona jakość ksz­tałce­nia przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną (wyróżnienie).
 • Możli­wość poz­na­nia nowoczes­nych narzędzi, sprzętu oraz tech­nologii informatycznych.
 • Zaję­cia real­i­zowane przez kadrę posi­ada­jącą dłu­go­let­nie doświad­cze­nie zawodowe.
 • Możli­wość real­iza­cji zajęć lab­o­ra­to­ryjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz komer­cyjne opro­gramowanie firm Microsoft, IBM, CISCO.
 • Możli­wość real­i­zowa­nia włas­nych pomysłów w ramach kół studenckich.
 • Możli­wość real­iza­cji prac dyplo­mowych we współpracy z zaprzy­jaźnionymi fir­mami branży IT jak również z innymi fir­mami z regionu.
 • Możli­wość uzyska­nia cer­ty­fikatów ukończenia akademii Cisco i Microsoft.
 • Możli­wość stu­diowa­nia oraz odby­wa­nia prak­tyk stu­denc­kich na uczel­ni­ach part­ner­s­kich w ramach pro­gramu Erasmus+.

Baza dydak­ty­czna kierunku

Inżynieria Kom­put­erowa

W ramach spec­jal­ności stu­denci zdobędą umiejęt­ności w zakre­sie biegłego pro­gramowa­nia w językach obiek­towych Java oraz C++ na pod­stawie specy­fikacji sporząd­zonej w notacji UML, pro­gramowa­nia wielowarst­wowych rozpros­zonych sys­temów infor­maty­cznych, zgod­nie z najnowszymi kanon­ami stosowanymi w aplikac­jach biz­ne­sowych, metod cyfrowego przetwarza­nia syg­nałów i kom­presji danych dla potrzeb telewizji cyfrowej, metod pro­jek­towa­nia i sposobów prak­ty­cznej real­iza­cji sprzętowo-​programowych cyfrowych mikrosys­temów wbu­dowanych, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem aplikacji mobil­nych, pro­jek­towa­nia i admin­istrowa­nia sieci­ami kom­put­erowymi i sieciowymi

sys­temami oper­a­cyjnymi, z uwzględ­nie­niem wymi­any infor­ma­cji poprzez sieć Inter­net, pro­jek­towa­nia spec­jal­i­zowanych cyfrowych sys­temów infor­ma­cyjnych z wyko­rzys­taniem języków opisu sprzętu VHDL i Ver­ilog oraz ich bezpośred­niej imple­men­tacji w rekon­fig­urowal­nych struk­tu­rach log­icznych, pro­jek­towa­nia, kon­strukcji i eksploat­acji sys­temów mikro­pro­ce­sorowych oraz pro­fesjon­al­nego pro­gramowa­nia prze­mysłowych sterown­ików log­icznych PLC, pro­gramowa­nia sys­temów mikroin­for­maty­cznych z wyko­rzys­taniem narzędzi przemysłowych.

Czy­taj więcej…

Inżynieria Sys­temów Infor­maty­cznych

Pro­gram spec­jal­ności Inżynieria Sys­temów Infor­maty­cznych opra­cow­ano pod kątem wyk­sz­tałce­nia spec­jal­isty z umiejęt­noś­ci­ami w zakre­sie rozwiązy­wa­nia zadań inżynier­s­kich z zas­tosowaniem nowoczes­nych narzędzi sztucznej inteligencji (sieci neu­ronowych, logiki rozmytej, struk­tur neuro-​rozmytych), pro­jek­towa­nia i pro­dukcji gier kom­put­erowych i mediów cyfrowych z uwzględ­nie­niem nowoczes­nych tech­nologii oraz wyma­gań staw­ianych przez prze­mysł rozry­wki elek­tron­icznej, funkcjonowa­nia sys­temów ERP oraz wdrażaniem ich w przed­siębiorstwie, planowa­nia i budowa­nia sys­temów anal­i­ty­cznych oraz funkcjonowa­nia metod eksplo­racji danych, uksz­tał­towa­nia pod­sta­wowych umiejęt­ności związanych z sieci­ami społecznoś­ciowymi, sys­temami wieloa­gen­towymi oraz meto­dami anal­i­tyki biz­ne­sowej, naby­cia pod­sta­wowych umiejęt­ności stosowa­nia równoległych i funkcyjnych tech­nik pro­gramowa­nia oraz naby­cie umiejęt­ności imple­men­tacji pro­gramów równoległych w opar­ciu o trady­cyjne wielordzeniowe jed­nos­tki CPU jak również pro­ce­sory graficzne GPU, pro­gramowa­nia urządzeń mobil­nych pracu­ją­cych pod kon­trolą sys­temu oper­a­cyjnego Android, zapoz­na­nia stu­den­tów z sys­temami tele­fonii VoIP oraz sys­temami wideokon­fer­en­cyjnymi i omówienia pro­tokołów SIP, H.323, RTP i RTCP, zapoz­na­nia stu­den­tów z zasadami funkcjonowa­nia sys­temów infor­ma­cji przestrzen­nej oraz meto­dami anal­izy danych przestrzennych.

Czy­taj więcej…

Prze­mysłowe Sys­temy Infor­maty­czne

Pro­gram spec­jal­ności Prze­mysłowe Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o przy­go­towa­niu absol­wen­tów do pro­jek­towa­nia inżynier­skiego z wyko­rzys­taniem pro­gramów matem­aty­cznych, pro­jek­towa­nia urządzeń elek­tron­icznych z wyko­rzys­taniem pro­gramów typu EDA (Elec­tronic Design Automa­tion), tworzenia opro­gramowa­nia dla sys­temów pomi­arowych i sys­temów pomi­arowo– steru­ją­cych oraz stosowa­nia tech­nologii inter­ne­towych w sys­temach pomiarowo-​sterujących, pro­jek­towa­nia sys­temów do wiz­ual­iza­cji pro­cesów prze­mysłowych i tworzenia opro­gramowa­nia wiz­ual­iza­cyjnego, pro­jek­towa­nia hur­towni danych, zarządza­nia hur­tow­n­i­ami danych, prowadzenia anal­izy danych z wyko­rzys­taniem tech­nologii OLAP, pozyski­wa­nia wiedzy z baz danych, pro­jek­towa­nia i obsługi sys­temów ekspertowych.

Czy­taj więcej…

Zin­te­growane Sys­temy Infor­maty­czne

Pro­gram spec­jal­ności Zin­te­growane Sys­temy Infor­maty­czne opra­cow­ano z myślą o wyk­sz­tałce­niu absol­wenta posi­ada­jącego możli­wie wszech­stronną wiedzę ogólną w zakre­sie rozwiązy­wa­nia zadań inżynier­s­kich z zas­tosowaniem nowoczes­nych narzędzi sztucznej inteligencji, pro­jek­towa­nia i pro­dukcji gier kom­put­erowych i mediów cyfrowych z uwzględ­nie­niem współczes­nych tech­nologii oraz wymogów staw­ianych przez prze­mysł rozry­wki elek­tron­icznej oraz uksz­tał­towa­nia pod­sta­wowych umiejęt­ności w zakre­sie przy­go­towanie do pracy w charak­terze pro­jek­tanta gier i mediów cyfrowych, pro­jek­towa­nia hur­towni danych, zarządza­nia hur­tow­n­i­ami danych, prowadzenia anal­izy danych z wyko­rzys­taniem tech­nologii OLAP, pozyski­wa­nia wiedzy z baz danych, pro­jek­towa­nia i obsługi sys­temów eksper­towych, zapoz­nanie stu­den­tów z pod­sta­wowymi funkc­jami oraz struk­turą sys­temów wiz­ual­iza­cji pro­cesów prze­mysłowych HMI, SCADA oraz omówie­nie roli sys­temów wiz­ual­iza­cji w struk­turze infor­ma­cyjnej przed­siębiorstwa SCADA, MES, ERP, pod­sta­wowych prob­lemów cyfryza­cji, uksz­tał­towa­nia zrozu­mienia przemian syg­nału w sys­temie cyfrowym oraz umiejęt­ności mod­e­lowa­nia ele­men­tów sys­temu cyfrowego przetwarza­nia danych, pod­sta­wowych tech­nik wyt­warza­nia aplikacji sieciowych oraz w zakre­sie pro­jek­towa­nia i wyt­warza­nia aplikacji sieciowych w języku Java.

Czy­taj więcej…

Microsoft

Współpraca Microsoft z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego została naw­iązana w 2005 roku. Koop­er­acja obe­j­muje wielowymi­arową współpracę, ukierunk­owaną na opty­malne przy­go­towanie stu­den­tów oraz absol­wen­tów kierunku Infor­matyka do pracy z zaawan­sowanymi tech­nolo­giami i narzędzi­ami Microsoft. Firma Microsoft w ramach pro­gramu „Microsoft Acad­emy” ofer­uje m.in. nieogranic­zony dostęp do infor­ma­cji o najnowszych tech­nolo­giach opra­cowywanych przez firmę oraz możli­wość udzi­ału w między­nar­o­dowych pro­jek­tach Microsoft służą­cych pro­mowa­niu wiedzy z zakresu tech­nologii firmy (sem­i­naria, konkursy, kon­fer­encje). Ponad to firma Microsoft w ramach umowy DreamSpark Pre­mium przekazuje na potrzeby Wydzi­ału licencje eduka­cyjne na opro­gramowanie. Orga­ni­zowane są również kon­fer­encje tech­no­log­iczne IT Aca­d­e­mic Day. Wys­tąpi­enia i refer­aty obe­j­mują tem­atykę branży IT, rozwiązań tech­no­log­icznych oraz nowych trendów branży IT. W cza­sie kon­fer­encji możliwe jest sko­rzys­tanie z doświad­czenia i wiedzy pra­cown­ików Microsoft. Stu­denci kierunku Infor­matyka mogą również uczest­niczyć w prak­tykach studenckich.

Microsoft Pol­ska

Microsoft Stu­dent Part­ner

Stu­dia inżynier­skie na kierunku Infor­matyka na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego poz­woliły mi zdobyć cenną wiedzę i doświad­cze­nie, dzięki którym pod­jąłem pracę jeszcze w trak­cie studiów. Nowoczesne lab­o­ra­to­ria, wyk­wal­i­fikowana kadra to jedne z głównych atutów studiów na WIEA. Jed­nak same zaję­cia na uczelni to nie wszys­tko. Obec­nie rynek pracy wymaga od stu­den­tów nie tylko wiedzy teo­re­ty­cznej, ale przede wszys­tkim prak­ty­cznej. Dzięki Kołu Naukowemu UZ​.NET mamy możli­wość zdoby­cia prak­tyki. Dzi­ałal­ności w tym Kole poz­woliła mi na udział w między­nar­o­dowym konkur­sie Imag­ine Cup. Jako prze­wod­niczący Koła Naukowego UZ​.NET mam także możli­wość zdoby­cia doświad­czenia jako lider zespołu i koor­dy­na­tor jego dzi­ałań. Pon­adto, dzięki współpracy Wydzi­ału z firmą Microsoft, stu­denci mają wiele możli­wości — mogą zdobyć wiedzę oraz odbyć staże, prak­tyki w siedz­i­bie w Polsce lub zagranicą.

Kamil Feliszewski Stu­dent Informatyki,

Microsoft Stu­dent Partner