Elek­trotech­nika

O kierunku

Elek­trotech­nika jest dziedz­iną nauki i tech­niki związana z elek­trycznoś­cią. Zaj­muje się teorią oraz zas­tosowaniem zjawisk fizy­cznych z dziedziny elek­tryczności i mag­ne­tyzmu w różnych gałęzi­ach gospo­darki. Obe­j­muje zagad­nienia doty­czące energii elek­trycznej: wyt­warzanie, przesyłanie i użytkowanie; tech­nik pomi­arowych wielkości fizy­cznych oraz zagad­nienia związane z przetwarzaniem i anal­izą syg­nałów elektrycznych.

Kierunek studiów Elek­trotech­nika jest właś­ciwy dla osób zain­tere­sowanych przed­mio­tami ścisłymi i tech­niką. Służy zdoby­wa­niu wiedzy mery­to­rycznej i umiejęt­ności prak­ty­cznych związanych z pro­jek­towaniem, budową i eksploat­acją różnego rodzaju urządzeń i sys­temów elek­trycznych wyko­rzysty­wanych w różnych gałęzi­ach prze­mysłu i usług: pro­duk­cyjnych, zabez­piecza­ją­cych, łączeniowych, pomi­arowych i steru­ją­cych. Stu­denci Elek­trotech­niki uczą się kom­put­erowo wspo­ma­ganego pro­jek­towa­nia sieci i insta­lacji elek­trycznych, ochrony i zabez­piecza­nia oraz eksploat­acji urządzeń elek­trycznych. Poz­nają najnowsze tech­nolo­gie i urządzenia z zakresu ener­gooszczęd­nego użytkowa­nia energii elek­trycznej, odnaw­ial­nych źródeł energii, pro­jek­towa­nia tzw. inteligent­nych budynków, tech­niki mikro­pro­ce­sorowej, pro­jek­towa­nia układów pomi­arowych oraz sys­temów diag­nos­ty­cznych i mon­i­torowa­nia, obsługi i pro­gramowa­nia układów sterujących.

Celem ksz­tałce­nia na stu­di­ach II stop­nia na kierunku Elek­trotech­nika jest przy­go­towanie wysoko wyk­wal­i­fikowanej kadry posi­ada­jącej wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne i kom­pe­tencje społeczne niezbędne do samodziel­nej pracy twór­czej oraz do pode­j­mowa­nia decyzji, nad­zorowa­nia i kierowa­nia zespołami pra­cown­iczymi w wielu dziedz­i­nach gospo­darki pow­iązanych z elek­trycznoś­cią. Absol­wenci tych studiów przy­go­towani są również do pracy w zespołach naukowo – badaw­czych oraz do kon­tyn­uowa­nia ksz­tałce­nia na stu­di­ach trze­ciego stop­nia (doktoranckich).

Dlaczego warto stu­diować

 • Kierunek studiów w dziedzinie niezbęd­nej do funkcjonowa­nia wielu gałęzi prze­mysłu i usług z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy – cią­gle jest duży popyt na absol­wen­tów tego kierunku.
 • Możli­wość zdoby­cia wszech­stron­nego wyk­sz­tałce­nia w bardzo ważnej, cią­gle rozwi­ja­jącej się dziedzinie z przy­go­towaniem do kreaty­wnego myśle­nia i dzi­ała­nia, pode­j­mowa­nia i real­iza­cji samodziel­nych zadań inżynier­s­kich oraz naukowo-​badawczych, jak również twór­czej pracy zespołowej.
 • Absol­wenci kierunku Elek­trotech­nika stanowią poszuki­waną kadrę tech­niczną (w kraju i za granicą) dla dużych zakładów prze­mysłowych, mniejszych przed­siębiorstw i firm, w których wyko­rzysty­wane są różnorodne urządzenia elek­tryczne, elek­tron­iczne oraz komputerowe.
 • Stu­denci kierunku Elek­trotech­nika na UZ mają unikalną w skali kraju możli­wość stu­diowa­nia na Zin­te­growanych Stu­di­ach Zagranicznych Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (Niemcy) i Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i otrzy­ma­nia dyplomów ukończenia obu uczelni.
 • Ukończe­nie studiów II stop­nia na kierunku Elek­trotech­nika umożli­wia ubie­ganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w spec­jal­ności insta­la­cyjnej w zakre­sie sieci, insta­lacji i urządzeń elek­trycznych i elektroenergetycznych.

Baza dydak­ty­czna kierunku

Cyfrowe Sys­temy Pomi­arowe

Na tej spec­jal­ności stu­den­tom zostanie przekazana teo­re­ty­czna i prak­ty­czna wiedza z zakresu: posługi­wa­nia się nowoczesną aparaturą pomi­arową, sys­temami pomi­arowymi i pomi­arowo – steru­ją­cymi, pro­jek­towa­nia i opro­gramowa­nia elek­tron­icznej aparatury pomi­arowej, pro­jek­towa­nia i kon­struowa­nia rozpros­zonych sys­temów pomiarowo-​sterujących wyko­rzysty­wanych do automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów tech­no­log­icznych, kon­fig­urowa­nia i użytkowa­nia sieci sen­sorowych, kom­put­erowego wspo­ma­gania pro­jek­towa­nia (CAD), pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów, pro­ce­sorów syg­nałowych oraz sterown­ików log­icznych PLC i sterown­ików automatyki PAC.

Czy­taj więcej…

Elek­troen­er­getyka i Ener­goelek­tron­ika

W trak­cie studiów na tej spec­jal­ności absol­wen­tom zostanie przekazana prak­ty­czna wiedza z zakresu: pro­jek­towa­nia układów/​urządzeń elek­trycznych i ener­goelek­tron­icznych, metod wyt­warza­nia energii elek­trycznej (w tym odnaw­ial­nych źródeł energii), zarządza­nia proce­sami przesyłu i użytkowa­nia energii elek­trycznej (w tym nieza­wod­ności i jakości dostaw energii), pro­jek­towa­nia i eksploat­acji układów elek­tron­icznych i ener­goelek­tron­icznych, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej, zas­tosowa­nia pro­gramów CAD w pro­ce­sie pro­jek­towa­nia sys­temów i urządzeń elek­trycznych oraz pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów, pro­ce­sorów syg­nałowych oraz sterown­ików log­icznych PLC.

Czy­taj więcej…

Sys­temy Pomi­arowe i Elek­troen­er­getyka

Jest to spec­jal­ność stanow­iąca połącze­nie dwóch pozostałych spec­jal­ności, na której stu­den­tom zostanie przekazana teo­re­ty­czna i prak­ty­czna wiedza z zakresu: posługi­wa­nia się nowoczesną aparaturą pomi­arową, sys­temami pomi­arowymi i pomi­arowo – steru­ją­cymi, pro­jek­towa­nia i kon­struowa­nia rozpros­zonych sys­temów pomiarowo-​sterujących wyko­rzysty­wanych do automatyza­cji obiek­tów i pro­cesów tech­no­log­icznych, kon­fig­urowa­nia i użytkowa­nia sieci sen­sorowych, pro­gramowa­nia mikro­pro­ce­sorów, pro­ce­sorów syg­nałowych oraz sterown­ików log­icznych PLC i sterown­ików automatyki PAC, pro­jek­towa­nia układów/​urządzeń elek­trycznych i ener­goelek­tron­icznych, metod wyt­warza­nia energii elek­trycznej (w tym odnaw­ial­nych źródeł energii), pro­jek­towa­nia i eksploat­acji układów elek­tron­icznych i ener­goelek­tron­icznych, zas­tosowa­nia pro­gramów CAD w pro­ce­sie pro­jek­towa­nia sys­temów i urządzeń elektrycznych.

Czy­taj więcej…

Stanowiska pracy

 • Elek­tryk zakład­owy, główny elektryk.
 • Pro­jek­tant, konstruktor.
 • Spec­jal­ista ds. utrzy­ma­nia ruchu.
 • Spec­jal­ista ds. roz­woju i inwest­y­cji (w branży elektrycznej).
 • Dys­pozy­tor mocy.
 • Inspek­tor nad­zoru budowlanego w spec­jal­ności insta­la­cyjnej w zakre­sie sieci, insta­lacji i urządzeń elek­trycznych i elektroenergetycznych.

Miejsca pracy

 • Przed­siębiorstwa zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem budowaniem i eksploat­acją obiek­tów związanych z wyt­warzaniem, przek­sz­tał­caniem, przesyłaniem i rozdzielaniem energii elektrycznej.
 • Przed­siębiorstwa, fab­ryki i zakłady pro­duku­jące sprzęt i urządzenia elek­tryczne różnego przeznaczenia.
 • Przed­siębiorstwa, fab­ryki i zakłady wyko­rzys­tu­jące maszyny i urządzenia zasi­lane energią elektryczną.
 • Firmy zaj­mu­jące się pro­jek­towaniem, kon­struowaniem, wyt­warzaniem, ser­wisem i legal­iza­cją przyrządów i sys­temów pomi­arowych oraz pomiarowo-​sterujących.
 • Własna dzi­ałal­ność gospodarcza.