Automatyka i Robotyka

  • Przed­siębiorstwa pro­duk­cyjne, hand­lowe i usłu­gowe, głównie z sek­tora elek­trotech­nicznego, elek­tron­icznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czego oraz ochrony środowiska.
  • Małe i śred­nie firmy świad­czące usługi z zakresu pro­jek­towa­nia, ser­wisu, eksploat­acji i wdrożeń sys­temów automatyki i robotyki.
  • Przed­siębiorstwach wprowadza­ją­cych automatyza­cję i robo­t­yza­cję do pro­cesów wytwarzania.
  • Przed­staw­icielstwa tech­niczne, ser­wisowe i hand­lowe firm pro­duku­ją­cych oraz sprzeda­ją­cych ele­menty, urządzenia i układy automatyki i robotyki.
  • Firmy pro­duku­jące infor­maty­czne sys­temy sterowa­nia i zarządzania.
  • Lab­o­ra­to­ria i ośrodki badawcze.
  • Własna dzi­ałal­ność gospodarcza.