Automatyka i Robotyka

Absol­went studiów uzu­peł­ni­a­ją­cych II stop­nia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki posi­ada zaawan­sowaną wiedzę i umiejęt­ności potrzebne do pod­ję­cia pracy związanej z pro­jek­towaniem, uruchami­an­iem oraz eksploat­acją nowoczes­nych i klasy­cznych układów automatyki w zas­tosowa­ni­ach prze­mysłowych i poza­prze­mysłowych. Posi­ada dużą wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu sterowa­nia pro­cesów prze­mysłowych, kom­put­erowych sys­temów automatyki, sys­temów diag­nos­tyki, sztucznej inteligencji, budowy ele­men­tów i urządzeń automatyki, sterowa­nia i opro­gramowa­nia sys­temów robo­t­yki prze­mysłowej i usłu­gowej oraz pro­jek­towa­nia sys­temów wspo­ma­gania decyzji. Obe­j­mu­jąc wiedzę z zakresu infor­matyki, elek­tron­iki i mechaniki, pro­gram ksz­tałce­nia daje dobrą pod­stawę do rozwiązy­wa­nia złożonych inter­dyscy­pli­narnych prob­lemów z zakresu automatyki i robo­t­yki w prze­myśle. W kon­sek­wencji, absol­went jest przy­go­towany zarówno do kierowa­nia zespołami w jed­nos­tkach prze­mysłowych oraz pro­jek­towych, jak i do pracy naukowo-​badawczej. Posi­ada bardzo dobre przy­go­towanie do pracy w insty­tu­tach naukowo-​badawczych oraz ośrod­kach badawczo-​rozwojowych, mogąc pod­jąć pracę zarówno w zakładach prze­mysłowych, jak i w ośrod­kach badaw­czych związanych z prze­mysłem elek­trotech­nicznym, elek­tron­icznym, chemicznym, maszynowym, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czym, oraz ochrony środowiska, a także w małych i śred­nich przed­siębiorstwach zatrud­ni­a­ją­cych inżynierów z zakresu automatyki i tech­nik decyzyjnych. Absol­went jest przy­go­towany do pro­jek­towa­nia zau­tomaty­zowanych układów napę­dowych w przed­siębiorstwach pro­duku­ją­cych lub dostar­cza­ją­cych sprzęt automatyki, pro­jek­tu­ją­cych lub eksploatu­ją­cych prze­mysłowe układy automatyki, oraz kon­stru­u­ją­cych sys­temy pomi­arowe na potrzeby automatyza­cji i robo­t­yza­cji oraz automatyza­cji badan ekspery­men­tal­nych. Posi­ada również grun­towną wiedzę z zakresu pro­jek­towa­nia i eksploat­acji zau­tomaty­zowanych sys­temów pomi­arowych oraz mon­i­toru­ją­cych, wyko­rzys­tu­ją­cych metody i tech­niki kom­put­erowe; tworzenia i rozwi­ja­nia spec­jal­isty­cznego opro­gramowa­nia na potrzeby sterowa­nia proce­sami pro­duk­cyjnym i zarządza­nia oraz nad­zoru nad eksploat­acją kom­put­erowych i klasy­cznych, zau­tomaty­zowanych i zro­bo­t­y­zowanych pro­cesów przemysłowych.

Syl­wetka absolwenta

  • Posi­ada dużą wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu sterowa­nia pro­cesów prze­mysłowych, kom­put­erowych sys­temów automatyki, sys­temów diag­nos­tyki, sztucznej inteligencji, budowy ele­men­tów i urządzeń automatyki, sterowa­nia i opro­gramowa­nia sys­temów robo­t­yki prze­mysłowej i usłu­gowej oraz pro­jek­towa­nia sys­temów wspo­ma­gania decyzji.
  • Posi­ada wiedzę z zakresu infor­matyki, elek­tron­iki i mechaniki, dającą dobrą pod­stawę do rozwiązy­wa­nia złożonych inter­dyscy­pli­narnych prob­lemów z zakresu automatyki i robo­t­yki w przemyśle.
  • Ma przy­go­towanie zarówno do kierowa­nia zespołami w jed­nos­tkach prze­mysłowych oraz pro­jek­towych, jak i do pracy naukowo-​badawczej.
  • Jest przy­go­towany do pro­jek­towa­nia, real­iza­cji i eksploat­acji inteligent­nych sys­temów steru­ją­cych obiek­tami prze­mysłowymi, prze­b­ie­gami pro­cesów tech­no­log­icznych, jakoś­cią pro­dukcji i bez­pieczeńst­wem budynków.
  • Potrafi wyko­rzys­tać nowoczesne narzędzia infor­maty­czne w pro­jek­towa­niu układów sterowa­nia, diag­nos­tyki, wiz­ual­iza­cji i nad­zoru różnorod­nych pro­cesów technologicznych.
  • Posi­ada przy­go­towanie z zakresu robo­t­yza­cji pro­cesów technologicznych;.
  • Potrafi anal­i­zować i pro­jek­tować sys­temy wbu­dowane w sys­temach robo­t­yki, kon­strukc­jach pojazdów, naw­igacji i teleko­mu­nikacji, a także w elek­tron­ice domowej i użytkowej.
  • Potrafi pro­jek­tować i wdrażać zau­tomaty­zowane sys­temy wyt­warza­nia i montażu.
  • Umie zapro­jek­tować i zre­al­i­zować sys­tem automatyki prze­mysłowej z wyko­rzys­taniem mikrokon­trol­erów i sieci komputerowych.