Automatyka i Robotyka

Stu­dia mag­is­ter­skie

Ulotka

Pro­fil: ogól­noaka­demicki
Tryb: stacjonarny, nies­tacjonarny
Język naucza­nia: pol­ski
Part­nerzy kierunku: Astor Sp. z o.o., Inblue Pol­ska Sp. z o.o., Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., Siemens Sp. z o.o.

O kierunku

Automatyka i robo­t­yka to jedne z najchęt­niej wybier­anych studiów tech­nicznych w Polsce. Nie ma w tym niczego dzi­wnego biorąc pod uwagę, że ten kierunek stanowi obec­nie jedną z najbardziej per­spek­ty­wicznych dziedzin inżynier­s­kich na świecie. Wynika to z gwał­townie ros­nącego zapotrze­bowa­nia prze­mysłu na dobrych spec­jal­istów potrafią­cych nie tylko pro­jek­tować, uruchamiać i eksploa­tować nowoczesne sys­temy automatyki, ale również radzą­cych sobie z insta­lacją i obsługą zau­tomaty­zowanych stanowisk pro­duk­cyjnych, a w szczegól­ności stanowisk wyposażonych w roboty prze­mysłowe. W ostat­nich lat­ach ten trend jest doskonale widoczny także i w Polsce, gdzie nowoczesne firmy ofer­ują możli­wość bardzo ciekawej pracy i atrak­cyjnej kari­ery inżynierom pro­jek­tu­ją­cym i nad­zoru­ją­cym zau­tomaty­zowane sys­temy wyt­warza­nia i mon­tażu, a także mon­i­torowa­nia pro­cesów tech­no­log­icznych i sys­temów wytwór­czych. Stu­dia ofer­uje możli­wość spełnienia się kandydatom zain­tere­sowanym kon­struowaniem nowoczes­nych maszyn i urządzeń oraz wyko­rzys­taniem sys­temów kom­put­erowych w sterowa­niu pro­dukcją, również w opar­ciu o nowoczesną wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji. Uni­w­er­salne przy­go­towanie absol­wen­tów kierunku, obe­j­mu­jące automatykę, robo­t­ykę i infor­matykę, stanowi wielki atut na rynku pracy.

Dlaczego warto stu­diować

 • Nowoczesny kierunek studiów związany z automatyza­cją i robo­t­yza­cją pro­cesów tech­no­log­icznych, z per­spek­tywą atrak­cyjnej i dobrze płat­nej pracy.
 • Stu­dia o sil­nym nastaw­ie­niu na prak­tykę, o czym świad­czą m.in. nagrody zdoby­wane w konkur­sach firm Siemens i Astor na najlep­szą pracę dyplo­mową oraz wysokie miejsca drużyn stu­den­tów w zawodach KrakRo­bot, sku­pi­a­ją­cych się na sterowa­niu rob­o­t­ami mobil­nymi w opar­ciu o metody sztucznej inteligencji.
 • Dostęp do najnowocześniejszych tech­nologii we współpracy z wiodą­cymi fir­mami w branży (m.in. unika­towe Lab­o­ra­to­rium Sterown­ików Log­icznych Nowej Gen­er­acji pod patronatem firmy Siemens oraz Lab­o­ra­to­rium Robo­t­yki z nowoczes­nymi rob­o­t­ami prze­mysłowymi firm Fanuc, Kawasaki i Kuka).
 • Bliska współpraca z między­nar­o­dowymi lid­erami branży automatyki (możli­wość ukończenia jedynej w Polsce Akademii Automatyki Siemens oraz akademii firm Mazel i Astor, potwierd­zonej ofic­jal­nymi certyfikatami).
 • Możli­wości roz­woju w środowisku między­nar­o­dowym poprzez wyjazdy na zagraniczne uczel­nie tech­niczne w ramach pro­gramu wymi­any stu­den­tów Eras­mus+ (Wielka Bry­ta­nia, Niemcy, Francja, Hisz­pa­nia, Por­tu­galia, Czechy, Esto­nia i Litwa) oraz możli­wość uzyska­nia pod­wójnego dyplomu na niemieck­iej Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen, co jest unika­towe w skali polskiej.
 • Zaję­cia prowad­zone przez doświad­c­zonych i kom­pe­tent­nych wykład­ow­ców, mocno zaan­gażowanych we współpracę między­nar­o­dową, z bogatym doświad­cze­niem we współpracy z zagranicznymi ośrod­kami naukowymi i najważniejszymi fir­mami z branży.

Baza dydak­ty­czna kierunku

Kom­put­erowe sys­temy automatyki

Absol­went studiów uzu­peł­ni­a­ją­cych II stop­nia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki posi­ada zaawan­sowaną wiedzę i umiejęt­ności potrzebne do pod­ję­cia pracy związanej z pro­jek­towaniem, uruchami­an­iem oraz eksploat­acją nowoczes­nych i klasy­cznych układów automatyki w zas­tosowa­ni­ach prze­mysłowych i poza­prze­mysłowych. Posi­ada dużą wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu sterowa­nia pro­cesów prze­mysłowych, kom­put­erowych sys­temów automatyki, sys­temów diag­nos­tyki, sztucznej inteligencji, budowy ele­men­tów i urządzeń automatyki, sterowa­nia i opro­gramowa­nia sys­temów robo­t­yki prze­mysłowej i usłu­gowej oraz pro­jek­towa­nia sys­temów wspo­ma­gania decyzji. Obe­j­mu­jąc wiedzę z zakresu infor­matyki, elek­tron­iki i mechaniki, pro­gram ksz­tałce­nia daje dobrą pod­stawę do rozwiązy­wa­nia złożonych inter­dyscy­pli­narnych prob­lemów z zakresu automatyki i robo­t­yki w prze­myśle. W kon­sek­wencji, absol­went jest przy­go­towany zarówno do kierowa­nia zespołami w jed­nos­tkach prze­mysłowych oraz pro­jek­towych, jak i do pracy naukowo-​badawczej. Posi­ada bardzo dobre przy­go­towanie do pracy w insty­tu­tach naukowo-​badawczych oraz ośrod­kach badawczo-​rozwojowych, mogąc pod­jąć pracę zarówno w zakładach prze­mysłowych, jak i w ośrod­kach badaw­czych związanych z prze­mysłem elek­trotech­nicznym, elek­tron­icznym, chemicznym, maszynowym, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czym, oraz ochrony środowiska, a także w małych i śred­nich przed­siębiorstwach zatrud­ni­a­ją­cych inżynierów z zakresu automatyki i tech­nik decyzyjnych. Absol­went jest przy­go­towany do pro­jek­towa­nia zau­tomaty­zowanych układów napę­dowych w przed­siębiorstwach pro­duku­ją­cych lub dostar­cza­ją­cych sprzęt automatyki, pro­jek­tu­ją­cych lub eksploatu­ją­cych prze­mysłowe układy automatyki, oraz kon­stru­u­ją­cych sys­temy pomi­arowe na potrzeby automatyza­cji i robo­t­yza­cji oraz automatyza­cji badan ekspery­men­tal­nych. Posi­ada również grun­towną wiedzę z zakresu pro­jek­towa­nia i eksploat­acji zau­tomaty­zowanych sys­temów pomi­arowych oraz mon­i­toru­ją­cych, wyko­rzys­tu­ją­cych metody i tech­niki kom­put­erowe; tworzenia i rozwi­ja­nia spec­jal­isty­cznego opro­gramowa­nia na potrzeby sterowa­nia proce­sami pro­duk­cyjnym i zarządza­nia oraz nad­zoru nad eksploat­acją kom­put­erowych i klasy­cznych, zau­tomaty­zowanych i zro­bo­t­y­zowanych pro­cesów przemysłowych.

Czy­taj więcej…

Miejsca pracy

 • Przed­siębiorstwa pro­duk­cyjne, hand­lowe i usłu­gowe, głównie z sek­tora elek­trotech­nicznego, elek­tron­icznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czego oraz ochrony środowiska.
 • Małe i śred­nie firmy świad­czące usługi z zakresu pro­jek­towa­nia, ser­wisu, eksploat­acji i wdrożeń sys­temów automatyki i robotyki.
 • Przed­siębiorstwach wprowadza­ją­cych automatyza­cję i robo­t­yza­cję do pro­cesów wytwarzania.
 • Przed­staw­icielstwa tech­niczne, ser­wisowe i hand­lowe firm pro­duku­ją­cych oraz sprzeda­ją­cych ele­menty, urządzenia i układy automatyki i robotyki.
 • Firmy pro­duku­jące infor­maty­czne sys­temy sterowa­nia i zarządzania.
 • Lab­o­ra­to­ria i ośrodki badawcze.
 • Własna dzi­ałal­ność gospodarcza.

Stanowiska pracy

 • Pro­jek­tant sys­temów sterowania.
 • Pro­jek­tant sys­temów automatyzacji.
 • Pro­jek­tant sys­temów wbudowanych.
 • Pro­gramista robotów przemysłowych.
 • Inżynier sys­temów zrobotyzowanych.
 • Pro­gramista pro­gramowal­nych sterown­ików logicznych.
 • Inżynier sys­temów wizyjnych.
 • Inżynier ser­wisu.
 • Inżynier utrzy­ma­nia ruchu.
 • Inżynier ds. techniczno-​handlowych.