Dzień otwarty WIEA 2017

Dzień Otwarty WIEA 2017

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze (budynek A-​2) w dniu 23 sty­cz­nia 2017 r. w godz­i­nach 9.0014.00.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków ADB Pol­ska Sp. z o.o. , Cink​ciarz​.pl , Den­ley, Lumel S.A., Meta­Pack, Per­cep­tus Sp. z o.o., Syg­nity Busi­ness Solu­tions. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­tują obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz laboratoriach.

Dodatkową, atrakcją jest możli­wość zwiedzenia Cen­trum Kom­put­erowego Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, gdzie prezen­towane będzie Cen­trum Przetwarza­nia Danych UZ. Wiz­yta będzie również okazją do zapoz­na­nia się z warunk­ami stu­diowa­nia w naszym nowoczes­nym budynku dydak­ty­cznym odd­anym do użytku w 2013 r. oraz zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015 r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Dzien_Otwarty_WIEA_2017-Program-v2.pdf)Pro­gram — Dzień Otwarty WIEA 2017[ ]707 kB

Dodatkowe infor­ma­cje udziela:

dr inż. Marek Sawerwain,

e-​mail: M.Sawerwainissi​.uz​.zgora​.pl,

tel.: 68 328 2321 lub 68 328 2513 (sekre­tariatu dziekana)

oraz

dr inż. Tomasz Gratkowski (Prodziekan ds. Rozwoju)

e-​mail: t.gratkowskiimei​.uz​.zgora​.pl

tel. 68 3282 304

Ori­en­ta­cyjny plan budynków UZ kam­pus A. Budynki Wydzi­ału to A-​2 i A-​9 (kolor czerwony).