Dzień otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Dzień Otwarty WIEA 2019

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze (budynek A-​2) w dniu 27 lutego 2018 r. w godz­i­nach 9.0014.00.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­tują obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz laboratoriach.

Wiz­yta będzie również okazją do zapoz­na­nia się z warunk­ami stu­diowa­nia w naszym nowoczes­nym budynku dydak­ty­cznym odd­anym do użytku w 2013 r. oraz zwiedzenia najnowszych lab­o­ra­toriów dydak­ty­cznych pow­stałych na Wydziale w 2015 r. za kwotę przekracza­jącą 5 mln PLN.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza rejes­tracja grup: https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​I​h​A​i​j​9​H​s​A​9​m​V​Y​Q​R​72

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Dzień Otwarty WIEA 2019 - program v7.pdf)Pro­gram — Dzień otwarty WIEA (v7)[ ]754 kB

Zachę­camy do zamieszczenia infor­ma­cji o dniu otwartym na Państwa pro­filu Facebook

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​2636345339738992​/

Dodatkowe infor­ma­cje udziela:

Koor­dy­nacja har­mono­gramu dla grup:

dr inż. Michał Doligalski,

e-​mail: M.Doligalskiimei.uz​.zgora​.pl,

tel.: 68 328 2321 lub 68 328 2513 (sekre­tariat dziekana)

oraz

Orga­ni­za­cja wydarzenia:

dr inż. Michał Doligal­ski (Prodziekan ds. Rozwoju)

e-​mail: m.doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl

tel. 789 441 524

Ori­en­ta­cyjny plan budynków UZ kam­pus A. Budynki Wydzi­ału to A-​2 i A-​9 (kolor czerwony).