Dzień otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Dzień Otwarty WIEA 2022

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół śred­nich oraz ich nauczy­cieli na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w w tym roku w formie wydarzenia on-​line live w dniu 09marca 2022 r. w godz­i­nach 9.0015.00.

Pod­czas wirtu­al­nej wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe.

.

Na wydarze­nie wyma­gana jest wcześniejsza rejes­tracja indy­wid­u­alna uczest­ników : https://​wiea​.click​meet​ing​.com/​w​i​r​t​u​a​l​n​y​-​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​-​w​i​e​a​-​2022​/​r​e​g​i​s​t​e​r

Szczegóły wydarzenia i aktu­alny program:

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Dzień Otwarty WIEA 2022 - program v10.pdf)Dzień Otwarty WIEA 2022 — pro­gram v10.pdf[ ]320 kB

Dodatkowe infor­ma­cje udziela:

Orga­ni­za­cja wydarzenia:

dr inż. Michał Doligal­ski (Prodziekan ds. Studenckich)

e-​mail: m.doligalskiimei​.uz​.zgora​.pl

tel. 789 441 524

1. Oświad­czam, że poprzez podanie moich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres email, nazwa szkoły, miejs­cowość, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wiz­erunku, w celu uczest­nictwa w Wirtu­al­nym dniu otwartym WIEA odpowied­nio do obow­iązu­ją­cych na tery­to­rium RP przepisów — w tym szczegól­nie doty­czą­cych ochrony danych osobowych osób fizy­cznych tj. roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/​679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/​46/​WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
2. Oświad­czam równocześnie, że zostałem/​-​am poinformowany/​-​a o tym, że:
1) Admin­is­tra­torem Danych Osobowych jest Uni­w­er­sytet Zielonogórski, z siedz­ibą przy ulicy Liceal­nej 9, 65417 Zielona Góra;
2) Admin­is­tra­tor danych osobowych powołał osobę nad­zoru­jącą praw­idłowość przetwarza­nia danych osobowych, z którą można skon­tak­tować się pod adresem: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. ;
3) Dane osobowe udostęp­niam Uni­w­er­syte­towi Zielonogórskiemu w związku z z uczest­nictwem w wirtu­al­nym dniu otwartym WIEA Udostęp­nione dane osobowe będą przetwarzane w celu:
załatwienia sprawy lub udzie­le­nia mi odpowiedzi na pytanie lub zgłosze­nie przesłane do nas za pomocą for­mu­la­rza kon­tak­towego dostęp­nego na naszej stronie inter­ne­towej lub w ramach wysłanej nam wiado­mości e-​mail – na pod­stawie udzielonej nam przez Panią/​Pana zgody wyrażonej poprzez wyraźnie dzi­ałanie potwierdza­jące pole­ga­jące na wysła­niu do nas wiado­mości oraz podanie swoich danych osobowych (pod­stawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
przesła­nia Pani/​Panu infor­ma­cji mar­ketingowej – jeżeli jest to konieczne w celu skutecznego załatwienia sprawy wynika­jącej z Pani/​Pana zgłoszenia w for­mu­la­rzu kon­tak­towym lub w ramach wysłanej nam wiado­mości e-​mail (pod­stawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
prowadzenia analiz jakości świad­c­zonych przez nas usług w celu poprawy ich funkcjon­al­ności oraz prowadzenia statystyk korzys­ta­nia z naszej strony inter­ne­towej, za pomocą plików cook­ies, adresów IP, danych dot. przeglą­darki inter­ne­towej, akty­wności na stronach www oraz sesji (pod­stawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Dane osobowe udostęp­niam Uni­w­er­syte­towi Zielonogórskiemu na okres prowadzenia Wirtu­al­nych dni otwartych WIEA.
5) Dane osobowe uczest­ników będą prze­chowywane przez okres niezbędny do real­iza­cji wyżej określonych celów.
6) Dane osobowe uczest­ników nie będą przekazy­wane do państw trze­cich lub orga­ni­za­cji między­nar­o­dowych.
7) Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, żąda­nia ich spros­towa­nia lub usunię­cia. Pon­adto przysługuje mi prawo do żąda­nia ograniczenia przetwarza­nia w przy­pad­kach określonych w art. 18 RODO; przysługuje mi również prawo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia, którego doko­nano na pod­stawie zgody przed jej cofnię­ciem; przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niez­godne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zau­tomaty­zowany, w tym również w formie profilowania.