Jakość kształcenia

Zgod­nie z Zarządze­niem nr 51 Rek­tora UZ w sprawie doku­men­tów i pro­ce­dur Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia z dnia 29 maja 2013 r. na WIEA powołana została Wydzi­ałowa Komisja ds. Jakości Ksz­tałce­nia oraz Wydzi­ałowy Zespół ds. Ewalu­lacji Jakości Ksz­tałce­nia. Do zadań wydzi­ałowej Komisji ds. Jakości Ksz­tałce­nia należy m.in.: wdrażanie poli­tyki, pro­ce­dur i stan­dardów ksz­tałce­nia zgod­nie z poli­tyką stosowaną przez władze Uczelni, opin­iowanie pro­gramów nowych kierunków studiów i nowych metod ksza­łce­nia na Wydziale, opin­iowanie dzi­ałań związanych z orga­ni­za­cją i jakoś­cią ksz­tałce­nia na Wydziale, przegląd efek­tów ksz­tałce­nia na kierunk­ach studiów, opin­iowanie wniosków w zakre­sie reformy studiów, opin­iowanie wniosków o uruchami­anie studiów pody­plo­mowych. Funkcjonowanie komisji wspiera sześć Zespołów ds. zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia nieza­leżnie dla każdego kierunku studiów prowad­zonych na WIEA oraz dla studiów dok­toranc­kich. Ponad to prace komisji wspiera wydzi­ałowy Zespół ds. Ewalu­acji Jakości Kształcenia.

Cer­ty­fikat Państ­wowej Komisji Akredytacyjnej:

Certyfikat - ocena wyróżniająca

Akty prawne Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Kształcenia:

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​4

Narzędzia ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia (wzory ankiet):

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​5

Raporty Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia (wyniki ankiet):

Zgod­nie z kalen­darzem funkcjonowa­nia Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia w bieżą­cym roku aka­demickim stu­denci dokony­wali oceny jakości ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Poniżej zaprezen­towano wyniki ewalu­acji, która została przeprowad­zona w miesią­cach styczeń-​luty 2019 roku. Ewalu­ację zre­al­i­zowano w formie anki­etowej, z wyko­rzys­taniem elek­tron­icznych kwes­t­ionar­iuszy „ankiet oceny prowadzą­cych zaję­cia”. Oce­ni­ane były sposób prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych i spełnie­nie warunków zawartych w sylabusach przed­miotów. Pon­adto zbier­ano dane związane z subiek­ty­wną ocena pracownika.

W ewalu­acji Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki doko­nano 664 ocen dla 63 pra­cown­ików.

Poniżej zna­j­dują się śred­nie oceny przyp­isane pra­cown­ikom i ele­men­tom ksz­tałce­nia naszego Wydzi­ału (maksy­malna ocena — 5).

Pytanie „anki­eta prowadzą­cych zaję­cia

Ocena

Prowadzący na początku semes­tru przed­stawił pro­gram zajęć w sposób satysfakcjonujący

4,64

Prowadzący na początku semes­tru przed­stawił warunki zal­iczenia zajęć w sposób zrozumiały

4,66

Sposób oce­ni­a­nia przez prowadzącego był zgodny z przed­staw­ionymi wcześniej warunkami

4,59

Sposób prowadzenia zajęć sprzy­jał akty­wności stu­den­tów, np. dyskusji, prezen­tacji różnych poglądów

4,35

Prowadzący poza zaję­ci­ami był dostępny dla stu­den­tów (kon­sul­tacje, kon­takt mailowy, itp.)

4,49

Prowadzący był przy­go­towany do zajęć

4,63

Czy wszys­tkie przewidziane planem zaję­cia odbyły się

4,62

Formy zajęć przy­czyniły się do posz­erzenia mojej wiedzy i umiejętności

4,35

Prezen­towany mate­riał był przed­staw­iony zrozumiale

4,38

Pod­sta­wowa lit­er­atura pole­cana przez prowadzącego była przy­datna w przy­go­towa­nia do zajęć

4,32

Uśred­niona ocena prowadzącego

4,50

Ocena jas­ności kry­ter­iów przed­staw­ionych w syllabusie

4,61

Ocena przestrze­ga­nia kry­ter­iów zawartych w syllabusie

4,56

Uśred­niona ocena kry­ter­iów zawartych w syllabusie

4,58

Śred­nia

4,52

Subiek­ty­wna ocena studenta

4,41

Dzięku­jemy za udział w bada­niu ankietowym!

Uzyskane dane posłużą do roz­woju poli­tyki jakości ksz­tałce­nia na Wydziale.

Na pod­stawie [1] opra­cow­ała
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia
Dr inż. Anna Pławiak-​Mowna

[1] Raport z ewalu­acji prowadzą­cych zaję­cia 2018/​19, opra­cow­anie: dr hab. Dorota Sza­ban, prof. UZ, dr Krzysztof Lisowski, dr Tomasz Kołodziej, Lubuski Ośrodek

Badań Społecznych, Wydział Ped­a­gogiki, Psy­chologii i Socjologii, Uni­w­er­sytet Zielonogórski.

Szczegółowe infor­ma­cje na temat Raportów Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia można znaleźć na stronie:

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​3112

Archi­wum — 2016,

Archi­wum — 2017,

Archi­wum — 2018.

Reg­u­lamin konkursu EWALU­ACJA PRO­CESU KSZ­TAŁCE­NIA
Wyniki VIII edy­cji konkursu Ewalu­acji Pro­cesu Ksz­tałce­nia — kwiecień 2016

Skład wydzi­ałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • dr inż. Anna Pławiak-​Mowna— przewodnicząca
 • prof. dr hab. inż. Grze­gorz Benysek
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
 • prof. dr hab. inż. Marcin Witczak
 • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ
 • dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ
 • dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ
 • dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
 • doc. dr inż. Emil Michta
 • Iga Gór­niak — przed­staw­iciel studentów
 • mgr inż. Nor­bert Kukurowski — przed­staw­iciel doktorantów

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na kierunku Automatyka i Robotyka:

 • dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ — przewodniczący
 • dr inż. Mał­gorzata Mazurkiewicz
 • dr inż. Mar­iusz Buciakowski

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na kierunku Biznes Elektroniczny:

 • dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ — przewodniczący
 • dr inż. Artur Gramacki
 • dr inż. Marek Kowal

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na kierunku Efek­ty­wność Energetyczna:

 • prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek — przewodniczący
 • dr hab. inż. Marcin Jarnut
 • dr inż. Jacek Kaniewski

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na kierunku Elektrotechnika:

 • dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ — przewodniczący
 • dr hab. inż. Adam Kemp­ski, prof. UZ
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na kierunku Elek­tron­ika i Telekomunikacja:

 • doc. dr inż. Emil Michta — przewodniczący
 • dr hab. inż. Krzysztof Sozański
 • dr inż. Andrzej Popławski

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na kierunku Informatyka:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz — przewodniczący
 • dr inż. Marek Sawerwain
 • dr inż. Robert Szulim

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na stu­di­ach doktoranckich:

 • prof. dr hab. inż. Marcin Witczak — przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
 • dr inż. Paweł Majdzik
 • mgr inż. Damian Kowalów — przed­staw­iciel doktorantów

Skład wydzi­ałowego Zespołu ds. Ewalu­acji Jakości Ksz­tałce­nia:

 • dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ — przewodniczący
 • dr inż. Łukasz Sobolewski
 • dr inż. Bartłomiej Sulikowski

Spra­woz­da­nia z funkcjonowa­nia Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Kształcenia

Rok 2017/​18
Rok 2016/​17

Spra­woz­da­nia z funkcjonowa­nia Wydzi­ałowego Sys­temu Zapewnienia Jakości Ksz­tałce­nia oraz raporty ewalu­acji (hasło do odbioru w Dziekana­cie Wydziału)

Rok 2018/​19 Spra­woz­danie
Rok 2017/​18 Spra­woz­danie

Rok 2016/​17

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (certyfikat_jakosci.pdf)Cer­ty­fikat Jakości Kształcenia[Cer­ty­fikat Jakości Kształcenia]1384 kB
Pobieranie pliku (akredytacja_wyroznienie.pdf)Akredy­tacja Wyróżnienie[Akredy­tacja Wyróżnienie]1985 kB
Pobieranie pliku (akredytacja_instytucjonalna_pozytywna.pdf)Akredy­tacja Instytucjonalna[Akredy­tacja Instytucjonalna]545 kB
Pobieranie pliku (Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia - WIEA- 2015.pdf)Wydzi­ałowy Sys­tem Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia — WIEA2015.pdf[Wydzi­ałowy Sys­tem Zapew­ni­a­nia Jakości Kształcenia]91 kB