Prace dyplo­mowe

Kon­trola anty­pla­gia­towa OSA i repozy­to­rium ORPD

Wczy­ty­wanie plików na potrzeby przeprowadzenia kon­troli JSA oraz przesła­nia do ORPD (czer­wiec 2019).

Szczegółowe infor­ma­cje związane z wczy­ty­waniem plików na potrzeby przeprowadzenia kon­troli z wyko­rzys­taniem Jed­no­litego Sys­temu Anty­pla­gia­towego oraz na potrzeby przesła­nia prac dyplo­mowych do Ogólnopol­skiego Repozy­to­rium Pisem­nych Prac Dyplo­mowych (ORPD) zostały przesłane do stu­den­tów ostat­nich semes­trów studiów via e-​mail.