Egza­min dyplomowy

Wykaz zagad­nień — Rok aka­demicki 2009/​10

  1. Elek­tron­ika i teleko­mu­nikacja (plik Pyt_egz_dypl_Elektronikaitelekomun_S1S_0910WEITv01.pdf)
  2. Elek­trotech­nika (plik Pyt_egz_dypl_Elektrotechnika_S1S_0910v02.pdf)
  3. Infor­matyka (plik Pyt_egz_dypl_Informatyka_S1S_0910v01.pdf)
  4. studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich Infor­matyka, spec­jal­ność Inżynieria kom­put­erowa (plik I_SJM_pyt_egz_dypl_IK.pdf)
  5. studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich na kierunku Infor­matyka spec­jal­ność Inżynieria opro­gramowa­nia (plik I_SJM_pyt_egz_dypl_IO.pdf)
  6. studiów jed­no­li­tych mag­is­ter­s­kich na kierunku Infor­matyka spec­jal­ność Prze­mysłowe sys­temy infor­maty­czne (plik I_SJM_pyt_egz_dypl_PSI.pdf)

Uwaga!!! Hasło do odbioru w dziekanacie