Jakość ksz­tałce­nia

Sys­tem Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na WIEA UZ

Skład Wydzi­ałowej Rady ds. Ksz­tałce­nia:

dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ – prze­wod­niczący, dziekan
dr inż. Anna Pławiak-​Mowna – prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia
dr inż. Michał Doligal­ski – prodziekan ds. stu­denc­kich
prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan – zastępca dyrek­tora Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych
dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ – zastępca dyrek­tora Insty­tutu Automatyki, Elek­tron­iki i Elek­trotech­niki
dr inż. Leszek Fur­mankiewicz – zastępca dyrek­tora Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki
Maxim Mal­iński – przed­staw­iciel stu­den­tów

Wydzi­ałowe Rady Pro­gramowe

Wydzi­ałowa Rada Pro­gramowa dla kierunku „automatyka i robo­t­yka”:
1) dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ — prze­wod­niczący
2) prof. dr hab. inż. Dar­iusz Uciński
3) dr inż. Mał­gorzata Mazurkiewicz
4) dr inż. Mar­iusz Buci­akowski
5) dr inż. Piotr Leżyński
Wydzi­ałowa Rada Pro­gramowa dla kierunku „biznes elek­tron­iczny”:
1) dr inż. Marek Kowal— prze­wod­niczący
2) dr hab. inż. Artur Gra­macki, prof. UZ
3) dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ
4) dr inż. Robert Szulim
5) dr inż. Andrzej Cza­jkowski
Wydzi­ałowa Rada Pro­gramowa dla kierunku „elek­trotech­nika”:
1) dr hab. inż. Paweł Szcześ­niak, prof. UZ — prze­wod­niczący
2) dr hab. inż. Adam Kemp­ski, prof. UZ
3) dr inż. Sergiusz Sienkowski
4) dr inż. Leszek Fur­mankiewicz
5) dr inż. Mar­iusz Kra­jew­ski
Wydzi­ałowa Rada Pro­gramowa dla kierunku „infor­matyka”:
1) prof. dr hab. inż. Andrzej Obu­chow­icz — prze­wod­niczący
2) dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ
3) dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. UZ
4) dr inż. Marek Saw­er­wain
5) dr inż. Jacek Tkacz.

Cer­ty­fikat Państ­wowej Komisji Akredytacyjnej:

Certyfikat - ocena wyróżniająca

Akty prawne Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Kształcenia:

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​4

Narzędzia ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia (wzory ankiet):

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​5

Raporty Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia (wyniki ankiet):

Zgod­nie z kalen­darzem funkcjonowa­nia Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia w bieżą­cym roku aka­demickim stu­denci dokony­wali oceny jakości ksz­tałce­nia na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Poniżej zaprezen­towano wyniki ewalu­acji, która została przeprowad­zona w miesią­cach styczeń-​luty 2020 roku. Ewalu­ację zre­al­i­zowano w formie anki­etowej, z wyko­rzys­taniem elek­tron­icznych kwes­t­ionar­iuszy „ankiet oceny prowadzą­cych zaję­cia”. Oce­ni­ane były sposób prowadzenia zajęć dydak­ty­cznych i spełnie­nie warunków zawartych w sylabusach przed­miotów. Pon­adto zbier­ano dane związane z subiek­ty­wną ocena pracownika.

W ewalu­acji Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki doko­nano 313 ocen dla 61 pra­cown­ików..

Poniżej zna­j­dują się śred­nie oceny przyp­isane pra­cown­ikom i ele­men­tom ksz­tałce­nia naszego Wydzi­ału (maksy­malna ocena – 5).

Pytanie „anki­eta prowadzą­cych zaję­cia

Ocena

Prowadzący na początku semes­tru przed­stawił pro­gram zajęć w sposób satysfakcjonujący

4,53

Prowadzący na początku semes­tru przed­stawił warunki zal­iczenia zajęć w sposób zrozumiały

4,55

Sposób oce­ni­a­nia przez prowadzącego był zgodny z przed­staw­ionymi wcześniej warunkami

4,49

Sposób prowadzenia zajęć sprzy­jał akty­wności stu­den­tów, np. dyskusji, prezen­tacji różnych poglądów

4,24

Prowadzący poza zaję­ci­ami był dostępny dla stu­den­tów (kon­sul­tacje, kon­takt mailowy, itp.)

4,37

Prowadzący był przy­go­towany do zajęć

4,53

Czy wszys­tkie przewidziane planem zaję­cia odbyły się

4,50

Formy zajęć przy­czyniły się do posz­erzenia mojej wiedzy i umiejętności

4,29

Prezen­towany mate­riał był przed­staw­iony zrozumiale

4,36

Pod­sta­wowa lit­er­atura pole­cana przez prowadzącego była przy­datna w przy­go­towa­nia do zajęć

4,22

Uśred­niona ocena prowadzącego

4,41

Ocena jas­ności kry­ter­iów przed­staw­ionych w syllabusie

4,57

Ocena przestrze­ga­nia kry­ter­iów zawartych w syllabusie

4,50

Uśred­niona ocena kry­ter­iów zawartych w syllabusie

4,54

Śred­nia

4,44

Subiek­ty­wna ocena studenta

4,33

Dzięku­jemy za udział w bada­niu ankietowym!

Wyniki opra­cow­ano na pod­stawie danych raportu [1]
Uzyskane dane posłużą do roz­woju poli­tyki jakości ksz­tałce­nia na Wydziale.

[1] Raport z ewalu­acji prowadzą­cych zaję­cia 2019/​2020, opra­cow­anie: dr hab. Dorota Sza­ban, prof. UZ, dr Justyna Nyćkowiak, dr Tomasz Kołodziej, Insty­tut Socjologii Wydział Ped­a­gogiki, Psy­chologii i Socjologii Uni­w­er­sytet Zielonogórski

Szczegółowe infor­ma­cje na temat Raportów Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia można znaleźć na stronie:

http://​ksz​talce​nie​.uz​.zgora​.pl/​h​t​m​l​/​s​y​s​t​e​m​.​p​h​p​?​p​=​3112

Archi­wum — 2016,

Archi­wum — 2017,

Archi­wum — 2018,

Archi­wum — 2019.

Reg­u­lamin konkursu EWALU­ACJA PRO­CESU KSZ­TAŁCE­NIA
Wyniki VIII edy­cji konkursu Ewalu­acji Pro­cesu Ksz­tałce­nia — kwiecień 2016

Spra­woz­da­nia z funkcjonowa­nia Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Kształcenia

Rok 2017/​18
Rok 2016/​17

Spra­woz­da­nia z funkcjonowa­nia Wydzi­ałowego Sys­temu Zapewnienia Jakości Ksz­tałce­nia oraz raporty ewalu­acji (hasło do odbioru w Dziekana­cie Wydziału)

Rok 2018/​19 Spra­woz­danie
Rok 2017/​18 Spra­woz­danie

Rok 2016/​17

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (certyfikat_jakosci.pdf)Cer­ty­fikat Jakości Kształcenia[Cer­ty­fikat Jakości Kształcenia]1384 kB
Pobieranie pliku (akredytacja_wyroznienie.pdf)Akredy­tacja Wyróżnienie[Akredy­tacja Wyróżnienie]1985 kB
Pobieranie pliku (akredytacja_instytucjonalna_pozytywna.pdf)Akredy­tacja Instytucjonalna[Akredy­tacja Instytucjonalna]545 kB