Wspar­cie studentów

Wspar­cie stu­den­tów

Dzi­ała­nia Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego na rzecz stu­den­tów z niepełnosprawnościami

Na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim został powołany Pełnomoc­nik Rek­tora ds. Stu­den­tów Niepełnosprawnych
– dr hab. Marcin Garbat

Dane kon­tak­towe do Pełnomoc­nika Rek­tora ds. Stu­den­tów Niepełnosprawnych zna­j­dują się pod adresem:

http://​www​.nie​pel​nosprawni​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​p​e​l​n​o​m​o​c​n​i​k​/​k​o​n​t​a​k​t

Można do Niego kierować sprawy w zakresie

http://​www​.nie​pel​nosprawni​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​p​e​l​n​o​m​o​c​n​i​k​/​z​a​k​r​e​s​-​d​z​i​a​l​a​l​n​o​s​c​i

oraz w sprawach związanych z obszarem równego traktowania.

Wspar­cie stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

Sprawy związane z sytu­ac­jami, które oceni­cie Państwo jako wyma­ga­jące wspar­cia, w tym związane z równym trak­towaniem, pier­wsze kroki można skierować do prodziekana ds. studenckich.

https://​pers​.uz​.zgora​.pl:4444/​p​e​r​s​/​r​e​s​u​l​t​_​3​.​s​h​o​w​_​e​m​p​l​o​y​e​e​?​w​p​_​p​r​a​c​o​w​n​i​k​_​i​d​=​1021373

Pon­adto w sprawach można zgłaszać się do Prze­wod­niczą­cych Wydzi­ałowych Zespołów ds. Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia na kierunkach:

Automatyka i robo­t­yka – dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ

Biznes elek­tron­iczny – dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

Elek­trotech­nika – dr hab. inż. Radosław Kłosiński, prof. UZ

Infor­matyka – prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz

Rozwiązy­wanie sytu­acji kon­flik­towych na stu­di­ach wyższych
Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

Rozwiązy­wanie typowych sytu­acji kon­flik­towych, jakie mogą wys­tąpić na stu­di­ach wyższych oraz podyplomowych.

Sytu­acje kon­flik­towe mogą być zgłaszane przez stu­denta, dok­toranta, słuchacza studiów pody­plo­mowych bądź grupę stu­den­tów, grupę dok­toran­tów, grupę słuchaczy podyplomowych.

Tab. 1 Sytu­acje kon­flik­towe na stu­di­ach – wskazanie osób, do których zgłaszają się strony konfliktu

Stu­dia

Strony kon­fliktu

Osoba, do której zgłaszają się strony konfliktu

I, II stopnia

stu­dent – nauczyciel

grupa stu­den­tów – nauczyciel

Prodziekan ds. Studenckich

stu­dent – pra­cownik dziekanatu

grupa stu­den­tów – pra­cownik dziekanatu

Prodziekan ds. Studenckich

stu­dent – prodziekan

Grupa stu­den­tów – prodziekan

Dziekan

pody­plo­mowe

słuchacz – nauczyciel

grupa stu­den­tów – nauczyciel

Kierownik studiów podyplomowych

słuchacz – kierownik studiów podyplomowych

grupa słuchaczy – kierownik studiów podyplomowych

Dziekan

III stop­nia (doktoranckie)

słuchacz – nauczyciel

grupa stu­den­tów – nauczyciel

Kierownik studiów doktoranckich

słuchacz – kierownik studiów podyplomowych

grupa słuchaczy – kierownik studiów podyplomowych

Dziekan