Ogłoszenia

Wybór przed­miotów obier­al­nych — semestr letni 2018/​2019

Do 26-​go maja br. trwa akcja deklaracji wyboru przed­miotów obier­al­nych. Wyboru dokonują (z poziomu sys­temu StudNet) stu­denci drugiego roku studiów I stop­nia oraz stu­denci pier­wszego roku studiów II stop­nia. Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane via e-​mail.
Zapraszamy do składa­nia deklaracji wyboru przedmiotów.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11 INF-​ND, 11E-​ND, 11 INF-​SD, 11AiR-​SD

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11 INF-​ND, 11E-​ND, 11 INF-​SD, 11AiR-​SD (aktu­al­nie pier­wszy semestr studiów II stop­nia).
Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA:
1) grupy 11 INF-​SD, 11AiR-​SD nie później niż do 19.04.2019
2) grupy 11 INF-​ND, 11E-​ND nie później niż do 25.05.2019
Szczegółowe infor­ma­cje zostały przekazane w formie e-​mail oraz zna­j­dują się zakładce Dziekanat → Prace dyplo­mowe (Harmonogram).

Podział stu­den­tów na spec­jal­ności – semestr letni 2018/​19

UWAGA: deklaracja wyboru spec­jal­ności odbywa się z wyko­rzys­taniem por­talu StudNet!

Deklaracje wyboru spec­jal­ności należy składać od 25-​go marca do dnia 3-​go kwiet­nia 2019 roku (włącznie).
STU­DIA STACJONARNE I stop­nia (aktu­al­nie IV semestr studiów) oraz II stop­nia (aktu­al­nie I semestr studiów)
Zapraszamy stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków:
• Automatyka i robo­t­yka,
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia kierunku Infor­matyka do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności.

STU­DIA NIES­TACJONARNE I stop­nia (aktu­al­nie IV semestr studiów) oraz II stop­nia (aktu­al­nie I semestr studiów)
Zapraszamy stu­den­tów drugiego roku studiów I stop­nia kierunków:
• Automatyka i robo­t­yka,
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia:
• Elek­trotech­nika,
• Infor­matyka
• do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności.

Po doko­na­niu pro­cesu podzi­ału na spec­jal­ności zostanie przeprowad­zona akcja związana z wyborem przed­miotów obier­al­nych wg pro­gramów studiów dla mod­ułów specjalności.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​NP, 31E-​NP, 31INF-​NP, 32INF-​NP

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​NP, 31E-​NP, 31INF-​NP, 32INF-​NP (aktu­al­nie szósty semestr studiów I stop­nia niestacjonarne).Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 27.04.2019.Szczegółowe infor­ma­cje w na stronie WIEA w zakładce Dziekanat → Prace dyplo­mowe (Har­mono­gram) oraz w Dziekana­cie i Insty­tu­tach Wydziału.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​SP, 32AiR-​SP, 31E-​SP, 32E-​SP, 31INF-​SP, 32INF-​SP, 33INF-​SP

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 31AiR-​SP, 32AiR-​SP, 31E-​SP, 32E-​SP, 31INF-​SP, 32INF-​SP, 33INF-​SP. Obow­iązu­jące ter­miny: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 29.03.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej (po uprzed­nim zatwierdze­niu tem­atów) nie później niż do 31.05.2019.
Szczegółowe infor­ma­cje w dziekana­cie WIEA oraz w zakładce Dziekanat→Prace dyplomowe→Harmonogram.

Kalen­darz rekru­tacji na stu­dia na semestr letni 2018/​19

Infor­mu­jemy, że 1-​go lutego br. rozpoczyna się rejes­tracja elek­tron­iczna na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ ofer­uje ksz­tałce­nie w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika oraz infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​r​e​k​r​u​t​a​c​j​a​-​n​a​-​s​e​m​-​l​e​t​n​i​-​20182019​/

Infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na kierunk­ach II stop­nia studiów na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zna­j­dują się na stronie
https://​www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 41EE-​SP, 11E-​ND

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich 11AiR-​KSA-​ND, 11E-​ND, 41EE-​SP. Szczegółowe infor­ma­cje w dziekana­cie WIEA oraz w zakładce Prace dyplo­mowe. Ter­miny dla grup 11AiR-​KSA-​ND oraz 11E-​ND: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 26.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej (po uprzed­nim zatwierdze­niu tem­atów) nie później niż do 17.02.2019. Ter­miny dla grupy 41EE-​SP: (1) przesyłanie danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA nie później niż do 07.01.2019, (2) pod­pisy­wanie karty pracy dyplo­mowej nie później niż do 28.01.2019.

Spotkanie w sprawie wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej — stu­dia STACJONARNE

Obow­iązkowe spotkanie nt. wdraża­nia doku­men­towa­nia prze­biegu studiów w formie elek­tron­icznej dla stu­den­tów trybu stacjonarnego wszys­t­kich kierunków real­i­zowanych na WIEA UZ: 2 i 3 roku studiów I stop­nia oraz 2 semes­tru studiów II stop­nia obędzie się 21 LISTOPADA 2018 R. (ŚRODA), o godz. 11:15 w sali H044 A-​10 (budynek Wydzi­ału Mechanicznego).