Ogłoszenia

2-​go wrześ­nia 2020 r. ruszyła akcja rekru­tacji na semestr zimowy i cały rok aka­demicki 2020/​2021 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Aby wziąć udział w rekru­tacji, należy założyć konto w sys­temie Inter­ne­towej Rejes­tracji Kandy­datów https://​irk​most​.amu​.edu​.pl

Rekru­tacja trwa do 15 wrześ­nia br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

  • https://​www​.face​book​.com/​p​r​o​g​r​a​m​m​o​s​t​2000​/​p​h​o​t​o​s​/​a​.​1706866356210802​/​2831397150424378
  • http://​www​.dk​.uz​.zgora​.pl/​m​o​s​t​_​m​o​s​t​e​c​h​.​p​h​p
  • https://​irk​most​.amu​.edu​.pl/​p​l​/

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!