Ogłoszenia

Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr zimowy i cały rok aka­demicki 2020/​2021

2-​go wrześ­nia 2020 r. ruszyła akcja rekru­tacji na semestr zimowy i cały rok aka­demicki 2020/​2021 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Aby wziąć udział w rekru­tacji, należy założyć konto w sys­temie Inter­ne­towej Rejes­tracji Kandy­datów https://​irk​most​.amu​.edu​.pl

Rekru­tacja trwa do 15 wrześ­nia br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

  • https://​www​.face​book​.com/​p​r​o​g​r​a​m​m​o​s​t​2000​/​p​h​o​t​o​s​/​a​.​1706866356210802​/​2831397150424378
  • http://​www​.dk​.uz​.zgora​.pl/​m​o​s​t​_​m​o​s​t​e​c​h​.​p​h​p
  • https://​irk​most​.amu​.edu​.pl/​p​l​/

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Wyniki ewalu­acji prowadzą­cych zaję­cia edy­cja 2019/​2020

Infor­mu­jemy, że na stronie poświę­conej jakości ksz­tałce­nia na Wydziale zostały opub­likowane wyniki badań ewalu­acji prowadzą­cych zajęcia.

Stu­denci oce­niali pra­cown­ików, którzy real­i­zowali zaję­cia w semes­trze let­nim w roku aka­demickim 2018/​2019 oraz w semes­trze zimowym roku aka­demick­iego 2019/​2020, a uśred­niona ocena prowadzącego wyniosła 4,41.

Składanie prac dyplo­mowych w Dziekana­cie WIEA w semes­trze let­nim 2019/​2020

Na stronie www​.wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​d​z​i​e​k​a​n​a​t​-​m​e​n​u​/​p​r​a​c​e​-​d​y​p​l​o​m​o​w​e​-​i​-​e​g​z​a​m​i​n​-​d​y​p​l​o​m​o​w​y​/​119​-​p​r​a​c​a​-​d​y​p​l​o​m​o​w​a zostały opub­likowane infor­ma­cje związane z eta­pami dyplo­mowa­nia w semes­trze let­nim 2019/​2020, między innymi w zakre­sie: składa­nia pracy dyplo­mowej, ubie­ga­nia się i real­iza­cji prze­biegu egza­minu dyplo­mowego w try­bie zdal­nym i trady­cyjnym oraz odbioru dyplomu. Zapraszamy do zapoz­na­nia się materiałem.

Składanie kart prac dyplo­mowych w Dziekana­cie Wydzi­ału

W ter­minie do 30 czer­wca br. na adres Dziekanat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ul. Prof. Z. Szafrana 2 65516 Zielona Góra należy przesłać lis­tem pole­conym (za potwierdze­niem odbioru) pod­pisany ory­gi­nał karty pracy dyplo­mowej. Dopuszcza się dostar­cze­nie pod­pisanej karty pracy dyplo­mowej do Dziekanatu Wydzi­ału bezpośred­nio przez Pro­mo­tora z zachowaniem wskazanego terminu.

Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane w wiado­mości e-​mail.

Pode­j­mowanie tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów VI semes­tru studiów I stop­nia oraz stu­den­tów I semes­tru studiów II stop­nia

Rozpoczyna się akcja pode­j­mowa­nia tem­atów prac dyplo­mowych przez stu­den­tów grup dziekańs­kich szóstego semes­tru studiów pier­wszego stop­nia oraz pier­wszego semes­tru studiów drugiego stopnia.
Ter­miny przesyła­nia danych dot. pracy dyplo­mowej do dziekanatu WIEA:
1) stu­dia stacjonarne nie później niż do 18.04.2020
2) stu­dia nies­tacjonarne nie później niż do 20.04.2020

Pomoc mate­ri­alna dla stu­den­tów

Ważne zmi­any doty­czące stype­ndiów w związku z wejś­ciem w życie od 1.10.2019 r. nowych przepisów w zakre­sie świad­czeń dla stu­den­tów oraz dok­toran­tów przyję­tych na stu­dia przed rok­iem 2019/​2020, które wprowadz­iła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkol­nictwie wyższym i nauce.

Czy­taj więcej…

Wybór przed­miotów obier­al­nych — semestr letni 2018/​2019

Do 26-​go maja br. trwa akcja deklaracji wyboru przed­miotów obier­al­nych. Wyboru dokonują (z poziomu sys­temu StudNet) stu­denci drugiego roku studiów I stop­nia oraz stu­denci pier­wszego roku studiów II stop­nia. Szczegółowe infor­ma­cje zostały przesłane via e-​mail.
Zapraszamy do składa­nia deklaracji wyboru przedmiotów.