Pomoc materialna/​stypendia

Infor­ma­cje:

  • Reg­u­lamin pomocy mate­ri­al­nej dostępny jest na stronie inter­ne­towej Dzi­ału Spraw Studenckich
  • Infor­ma­cje, dla stu­den­tów ubie­ga­ją­cych się o pomoc mate­ri­alną, udzielane są w dziekana­cie wydzi­ału oraz Dziale Spraw Studenckich